Nie bia­li zara­bia­ją mniej niż bia­li — alar­mu­ją dzia­ła­cze spo­łecz­ni powo­łu­jąc się na statystyki…