Kato­li­cy i Kościół kato­lic­ki są obiek­tem ata­ku, księ­ża pedo­fi­le to zdraj­cy, któ­rzy sprze­da­ją owce wil­ko­wi — trze­ba ich eli­mi­no­wać ze wspól­no­ty. Bo otwie­ra­ją furt­kę wro­gom w naszych murach obronnych.Reklama