Ludziom miesz­ka­ją­cym w pobli­żu High Level, w Alber­cie. kaza­no opu­ścić swo­je domy z powo­du zagro­że­nia przez nie­kon­tro­lo­wa­ny pożar lasów.

Miesz­kań­com naka­za­no zabez­pie­czyć swo­je domy i zabrać   rze­czy oso­bi­ste. Ewa­ku­acja odby­wa­ła się  według stref, a ludziom mówio­no że powin­ni być przy­go­to­wa­ni na opusz­cze­nie   domów na co naj­mniej 72 godziny.

 

Dro­gi 58 na zachód od miej­sco­wo­ści i 35 na połu­dnie są zamknięte.

Ogień był w ponie­dzia­łek oko­ło trzech kilo­me­trów na połu­dnie od mia­sta, powie­dział Scott Elliot, dowód­ca w wydzia­le w Alber­ta Wildfire.

Nie­kon­tro­lo­wa­ny pożar w pobli­żu High Level, Alta. powo­du­je „bar­dzo prze­ra­ża­ją­cy widok nie­ba” W oko­li­cy pło­nie sie­dem nie­opa­no­wa­nych pożarów

Pogo­da nie sprzy­ja  jest sucho, wie­ją sil­ne wiatry