Z oka­zji Cana­da Day przed­sta­wia­my kil­ka liczb cha­rak­te­ry­zu­ją­cych nasz kraj, któ­re każ­dy sza­nu­ją­cy się Kana­dyj­czyk znać powinien.

37 578 285 — licz­ba lud­no­ści Kana­dy, stan na pią­tek 29 czerw­ca, na godzi­nę 12:15 po połu­dniu ET.

3 463 000 — sza­cun­ko­wa licz­ba lud­no­ści Kana­dy w 1867 roku.

reklama

46 995 360 — licz­ba kra­nów słu­żą­cych do odcią­ga­nia syro­pu klo­no­we­go zain­sta­lo­wa­nych w kana­dyj­skich klo­nach w 2016 roku.

36 581 — licz­ba osób, któ­re uczest­ni­czy­ły w obcho­dach Cana­da Day na Wzgó­rzu Par­la­men­tar­nym w ubie­głym roku.

34,7 stop­ni Cel­sju­sza — naj­wyż­sza odno­to­wa­na tem­pe­ra­tu­ra w Otta­wie w dniu 1 lip­ca 2018 roku.

11 — licz­ba świąt pań­stwo­wych w więk­szo­ści pro­win­cji i terytoriów.

28 — licz­ba świąt pań­stwo­wych w Kambodży.

  1. — miej­sce w ran­kin­gu 25 kra­jów, któ­re w 2018 roku przy­ję­ły naj­więk­szą licz­bę uchodź­ców uzna­wa­nych przez ONZ.

28 100 — licz­ba uchodź­ców prze­sie­dlo­nych do Kana­dy w ubie­głym roku.

1,4 milio­na — licz­ba uchodź­ców ocze­ku­ją­cych na przesiedlenie.

  1. — miej­sce Kana­dy w ostat­nim ran­king naj­szczę­śliw­szych naro­dów świa­ta, zaraz za Nową Zelan­dią, przed Australią.
  2. — miej­sce Kana­dy w tym samym ran­kin­gu w 2015 roku.

82,782 — śred­nia ocze­ki­wa­na dłu­gość życia w latach w Kana­dzie w 2019 roku.

  1. — miej­sce w rakin­gu kra­jów o naj­wyż­szej śred­niej ocze­ki­wa­nej dłu­go­ści życia w 2019 roku, za Szwe­cją, przed Koreą Południową
5,4 proc. — bez­ro­bo­cie w maju, naj­niż­sze od 43 lat.

1,23 proc. — część PKB Kana­dy prze­zna­cza­na na obron­ność w 2018 roku.

  1. — miej­sce na liście kra­jów świa­ta wyda­ją­cych naj­wię­cej na obron­ność w 2018 roku.

21,6 miliar­da dola­rów ame­ry­kań­skich — kwo­ta prze­zna­czo­na na obron­ność w 2018 roku w Kanadzie.

4,27 miliar­da dola­rów ame­ry­kań­skich — kwo­ta wyda­na w 2017 roku na pomoc międzynarodową.

1,2 proc. — odse­tek glo­bal­nych wydat­ków na obron­ność ponie­sio­nych przez Kana­dę wzglę­dem cał­ko­wi­tych wydat­ków świa­to­wych wyno­szą­cych 1,822 bilio­na dol. amerykańskich,

pra­wie 70 proc. — odse­tek Kana­dyj­czy­ków wypo­czy­wa­ją­cych na świe­żym powietrzu.

44 — odse­tek dekla­ru­ją­cych upra­wia­nie tury­sty­ki pie­szej lub plecakowej.

32 — odse­tek tych, któ­rzy widzie­li lub foto­gra­fo­wa­li dzi­kie zwie­rzę­ta w ich natu­ral­nym środowisku.

704 mega­to­ny — ilość gazów cie­plar­nia­nych wyemi­to­wa­nych do atmos­fe­ry przez Kana­dę w 2016 roku.

  1. — miej­sce pod wzglę­dem wiel­ko­ści emi­sji w prze­li­cze­niu na miesz­kań­ca wśród kra­jów G20.
  2. — miej­sce Kana­dy w takim samym ran­kin­gu o zasię­gu ogólnoświatowym.

206 624 103 – licz­ba roślin donicz­ko­wych wypro­du­ko­wa­nych w Kana­dzie w 2017 roku.

5,9 miliar­da dol. – kwo­ta wyda­na przez Kana­dyj­czy­ków na narzę­dzia i sprzęt do domu i ogro­du w ostat­nim kwar­ta­le 2018 roku

5 032 – licz­ba barów, restau­ra­cji itp. loka­li posia­da­ją­cych licen­cję na sprze­daż alko­ho­lu w Kana­dzie w 2018 roku.

360 — licz­ba ist­nie­ją­cych i pla­no­wa­nych punk­tów sprze­da­ży mari­hu­any w Kana­dzie w maju 2019.

7 —licz­ba wypad­ków i incy­den­tów do któ­rych doszło pod­czas odpa­la­nia fajer­wer­ków w latach 2017–2018.