Gogle woj­sko­we będą wypo­sa­żo­ne w tech­no­lo­gię roz­po­zna­wa­nia twa­rzy — pisze Patrick Tuc­ker w Defen­se One

Zmo­dy­fi­ko­wa­ny zestaw słu­chaw­ko­wy pozwo­li żoł­nie­rzom widzieć ocza­mi dro­na, celo­wać zza węgła i iden­ty­fi­ko­wać twa­rze wro­gów w ich zasięgu.

Żoł­nie­rze armii ame­ry­kań­skiej testu­ją nowy zestaw, któ­ry — poten­cjal­nie — pozwo­li  roz­po­znać twa­rze osób w tłu­mie i wie­le wię­cej, w tym prze­tłu­ma­czyć zna­ki ulicz­ne na język angiel­ski lub inny, widzieć ocza­mi pobli­skich lata­ją­cych dro­nów i tre­no­wać w dowol­nym miej­scu w śro­do­wi­sku wir­tu­al­nym, wszyst­ko na tym samym wyświetlaczu.

Przed­sta­wi­cie­le armii zapre­zen­to­wa­li we wto­rek naj­now­szą wer­sję Zin­te­gro­wa­ne­go Sys­te­mu Roz­sze­rza­nia Wizu­al­ne­go, czy­li IVAS , lek­kie­go zesta­wu gogli dla żoł­nie­rzy, pozwa­la­ją­ce­go na zamiesz­cza­nie ele­men­tów cyfro­wych w polu widze­nia żołnierza.

Armia chce, aby gogle wyświe­tla­ły tak­że obraz z małych dro­nów-owa­dów, takich jak Czar­ny Szer­szeń . Armia roz­pro­wa­dza te „oso­bi­ste dro­ny zwia­dow­cze”, aby pomóc żoł­nie­rzom w pro­wa­dze­niu wywia­du, obser­wa­cji i roz­po­zna­nia. Jed­nost­ki Eli­te Spe­cial For­ces zaczę­ły eks­pe­ry­men­to­wać z dro­na­mi w 2015 roku .

 

Zanim żoł­nie­rze zdo­bę­dą nowy IVAS (sze­ro­kie roz­miesz­cze­nie nie jest ocze­ki­wa­ne do poło­wy 2020 roku), wie­lu otrzy­ma nowe ulep­szo­ne lor­net­ki gogli nok­to­wi­zyj­nych lub ENV ‑Gs, . Nowe gogle nok­to­wi­zyj­ne będą wypo­sa­żo­ne w celow­nik kara­bi­no­wy, któ­ry zapew­ni wizu­al­ny prze­kaz socze­wek. Pozwo­li to żoł­nie­rzo­wi strze­lać zza węgła