III Juraj­skie Zawo­dy Balo­no­we, Janów-Olsz­tyn na Jurze Kra­kow­sko-Czę­sto­chow­skiej — Mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy pucha­ru Pol­ski w lotach balo­na­mi na ogrza­ne powie­trze. Nie­zwy­kłe  trzy­dnio­we wido­wi­sko — czwar­tek, pią­tek i sobo­ta, 18–20.07.2019 roku. Loty o 6 rano i o 7 wie­czo­rem plus wie­czor­ne “sta­cjo­nar­ne” poka­zy balo­nów. War­to było zry­wac się o świ­cie, by patrzeć, jak zało­gi z Pol­ski, Litwy i Sło­wa­cji roz­kła­da­ją balo­ny na bło­niach pod olsz­tyń­skim zam­kiem. Naj­pierw wdmu­chu­ją powie­trze za pomo­cą wen­ty­la­to­rów, a potem uru­cha­mia­ją pal­ni­ki. Bucha ogień. Pło­mie­nie szu­mią, a cza­sze balo­nów robią się coraz bar­dziej wydę­te. Balo­ny w koń­cu zaczy­na­ją się pod­no­sić, dźwi­ga­ją kosze. Jesz­cze chwi­la i już są w górze. Widzo­wie rusza­ją w obo­wiąz­ko­we pości­gi za balo­na­mi z licz­ny­mi przy­stan­ka­mi na zdję­cia. Do koń­ca nie wie­my, gdzie jest wyzna­czo­ne miej­sce lądo­wa­nia, na któ­rej łące sędzio­wie uło­ży­li krzyż, przy któ­rym zawod­ni­cy muszą zrzu­cić wore­czek. Liczy się pre­cy­zja, a prze­cież wystar­czy, że wiatr ina­czej zawieje…