Sto­su­jąc cen­zu­rę pre­wen­cyj­ną i oskar­ża­jąc o “mowę nie­na­wi­ści” odpo­wie­dzial­na za pol­ski “kie­ru­nek” jaczej­ka YouTu­ba zdję­ła z “ete­ru” na sta­łe pol­ski kanał wRealu24.pl sta­ra­ją­cy się pre­zen­to­wać opi­nie i publi­cy­stów, któ­rych boją się media głów­ne­go nur­tu. YouTu­be, któ­re­go wła­ści­cie­lem jest Google zawie­sił też kil­ka innych kana­łów za publi­cy­sty­kę pre­zen­tu­ją­cą m.in. naukę Kościo­ła kato­lic­kie­go nt homo­sek­su­ali­zmu. Jak na razie te bez­pre­ce­den­so­we inge­ren­cje w pol­ską deba­tę publicz­ną przez zagra­nicz­ną kor­po­ra­cję nie spo­tka­ły się z reak­cją pol­skiej prokuratury.

Tele­wi­zja wRe­alu nadal nada­je, ale z plat­for­my inter­ne­to­wej https://wrealu24.tv/