Pre­zy­dent Donald Trump powie­dział, że „niniej­szym naka­zał” ame­ry­kań­skim fir­mom opu­ścić Chi­ny po tym, jak Pekin ogło­sił pla­ny wpro­wa­dze­nia nowych ceł na ame­ry­kań­skie towary.

Bia­ły Dom nie wyja­śnił, jaką pre­zy­dent ma wła­dzę, by zmu­sić pry­wat­ne fir­my do opusz­cze­nia kraju.
Tutaj lista firm ame­ry­kań­skich pro­du­ku­ją­cych w ChRL

Pre­zy­dent Trump ogło­sił  też 5% wzrost ceł na chiń­ski import po tym, jak Chi­ny ujaw­ni­ły pla­ny ceł w wyso­ko­ści 10% na 75 mld USD war­to­ści  ame­ry­kań­skie­go eks­por­tu. Nowe chiń­skie tary­fy będą wahać się mię­dzy 5% a 10% i będą doty­czyć ponad 5000 towa­rów pocho­dzą­cych ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Trump odpo­wie­dział, twe­etu­jąc, że 250 mld USD chiń­skie­go impor­tu, opo­dat­ko­wa­ne­go obec­nie na pozio­mie 25%, będzie odtąd opo­dat­ko­wa­ne na pozio­mie 30%.

Naj­now­sza sal­wa woj­ny han­dlo­wej spo­wo­do­wa­ła uspad­ki na glo­bal­nych ryn­kach finansowych.

Śred­nia prze­my­sło­wa Dow Jones stra­ci­ła ponad 620 punk­tów, czy­li 2,4%, pod­czas gdy lon­dyń­ski FTSE 100 i nie­miec­ki DAX rów­nież stra­ci­li na wartości.

„W duchu osią­gnię­cia spra­wie­dli­we­go han­dlu musi­my zrów­no­wa­żyć te bar­dzo nie­spra­wie­dli­we sto­sun­ki han­dlo­we” — napi­sał twe­et Pre­zy­dent Trump.

Pekin powie­dział rów­nież, że wzno­wi 25-pro­cen­to­wą tary­fę na import samo­cho­dów ame­ry­kań­skich, któ­rą zniosł wcze­śniej w 2019 r. w geście dobrej woli, gdy dwa kra­je pró­bo­wa­ły nego­cjo­wać umo­wę handlową.
Trump zare­ago­wał furią na prze­mó­wie­nie sze­fa Fed, po tym, jak mówił o ryzy­ku gospo­dar­czym woj­ny han­dlo­wej z Chi­na­mi. Pre­zy­dent zapy­tał, czy cza­sem pre­zes Rezer­wy Fede­ral­nej Jero­me Powell jest więk­szym „wro­giem” niż przy­wód­ca Chin Xi Jinping.

Na sym­po­zjum ban­kie­rów cen­tral­nych w Jack­son Hole w sta­nie Wyoming w pią­tek Powell ostrzegł, że napię­cia han­dlo­we ude­rza­ją w glo­bal­ną gospodarkę.

Powie­dział tak­że, że Fed — naj­po­tęż­niej­szy bank cen­tral­ny na świe­cie — nie ma „zbio­ru reguł”, dzię­ki któ­rym mógł­by sobie pora­dzić z kon­se­kwen­cja­mi tego.

Ryn­ki akcji w USA spa­dły po wia­do­mo­ści o chiń­skich tary­fach, ale potem wzro­sły, po czym ponow­nie spa­dły w odpo­wie­dzi na twe­ety pre­zy­den­ta Trumpa.