Maxi­me Ber­nier został w koń­cu zapro­szo­ny do udzia­łu w deba­tach orga­ni­zo­wa­nych przez nie­za­leż­ną Leaders’ Deba­te Com­mis­sion. Deba­ty będą dwie, 7 i 10 paź­dzier­ni­ka, jed­na po angiel­sku, dru­ga po francusku.

Wcze­śniej komi­sja, na cze­le któ­rej stoi David John­ston, nie zapra­sza­ła Ber­nie­ra tłu­ma­cząc, że nie speł­nia on dwóch z trzech wyma­ga­nych kry­te­riów. Mie­siąc temu komi­sja twier­dzi­ła, opie­ra­jąc się na danych z son­da­ży przed­wy­bor­czych, że People’s Par­ty of Cana­da nie ma real­nych szans na zdo­by­cie wię­cej niż jed­ne­go man­da­tu. John­ston dał jed­nak Ber­nie­ro­wi czas, by mógł przed­sta­wić swo­je dowo­dy. PPC wska­za­ła więc na czte­ry okrę­gi, w któ­rych ma, swo­im zda­niem, szan­sę, oraz uka­za­ła „szer­szy kon­tekst poli­tycz­ny – licz­bę osób, któ­re wyku­pi­ły człon­ko­stwo w par­tii oraz dzia­łal­ność zwią­za­ną ze zbie­ra­niem funduszy.

Co ozna­cza dla Ber­nie­ra zapro­sze­nie do udzia­łu w deba­cie? Przede wszyst­kim zmia­na decy­zji komi­sji doda­je pre­sti­żu par­tii. Ber­nier mówi, że Kana­dyj­czy­cy będą mogli teraz zoba­czyć róż­ne opcje. Postu­la­ty Ber­nie­ra są czę­sto inne od pro­po­zy­cji innych par­tii. Na przy­kład lider PPC chce ogra­ni­cze­nia imi­gra­cji. Jego zda­niem, ci, któ­rzy przy­by­wa­ją do Kana­dy i chcą się tu osie­dlić, powin­ni w pierw­szej kolej­no­ści zdać „test z war­to­ści”. Do tego ma dość ofi­cjal­nej wie­lo­kul­tu­ro­wo­ści. Jako jedy­ny spo­śród lide­rów zamie­rza wyco­fać sub­sy­dio­wa­nie prze­my­słu i zli­kwi­do­wać sys­tem zarzą­dza­nia dosta­wa­mi. Obie­cu­je wyco­fa­nie się z pary­skie­go poro­zu­mie­nia kli­ma­tycz­ne­go, likwi­da­cję podat­ku węglo­we­go w jakiej­kol­wiek for­mie i dopłat do zie­lo­nych tech­no­lo­gii, bo jego par­tia nie wie­rzy w to, jako­by dzia­łal­ność czło­wie­ka był głów­ną przy­czy­ną ocie­pla­nia się kli­ma­tu. Mówi, że zli­kwi­du­je defi­cyt budże­to­wy w dwa lata, czy­li trzy lata szyb­ciej niż Sche­er. Mają w tym pomóc cię­cia w pomo­cy mię­dzy­na­ro­do­wej, pomo­cy dla przed­się­biorstw i finan­so­wa­niu CBC.

reklama

Teraz pod­czas debat będzie miał oka­zję do kon­fron­ta­cji swo­ich poglą­dów z inny­mi lide­ra­mi i poka­za­nia sze­ro­kim rze­szom spo­łe­czeń­stwa, że moż­na myśleć inaczej.