Na stro­nach Kon­su­la­tu RP zna­leźć moż­na infor­ma­cje co trze­ba zro­bić, aby wziąć udział w pol­skich wybo­rach par­la­men­tar­nych, któ­re w Kana­dzie odbę­dą się w sobo­tę 12 października.

Obwiesz­cze­nie Kon­su­la o wybo­rach jest tutaj:

https://toronto.msz.gov.pl/pl/p/toronto_ca_k_pl/wybory_2019/obwieszczenie_konsula_generalnego_rp_w_toronto

reklama

 

Aby wziąć udział w wybo­rach trze­ba się zarejestrować

Link do reje­stra­cji internetowej:

https://ewybory.msz.gov.pl/

 

Komu­ni­kat o wyborach
Gło­so­wa­nie za gra­ni­cą w wybo­rach do Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i do Sena­tu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w 2019 r.

Wybo­ry do Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i do Sena­tu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w obwo­dach utwo­rzo­nych  za gra­ni­cą, zosta­ną prze­pro­wa­dzo­ne w opar­ciu o prze­pi­sy usta­wy z dnia 5 stycz­nia 2011 r. Kodeks wybor­czy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgod­nie z posta­no­wie­niem Pre­zy­den­ta RP z dnia 6 sierp­nia 2019 r.  w spra­wie zarzą­dze­nia wybo­rów do Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i do Sena­tu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej oraz art. 39 § 2 Kodek­su wybor­cze­go gło­so­wa­nie w Kana­dzie odbę­dzie się w sobo­tę 12 paź­dzier­ni­ka 2019 r. w godz. 7.00–21.00. 

 

Oby­wa­te­le pol­scy sta­le prze­by­wa­ją­cy za gra­ni­cą będą mogli zagło­so­wać w obwo­dach gło­so­wa­nia utwo­rzo­nych za gra­ni­cą wyłącz­nie osobiście.

 

Zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Spraw Zagra­nicz­nych z dnia 12 wrze­śnia 2019 r. w spra­wie utwo­rze­nia obwo­dów gło­so­wa­nia w wybo­rach do Sej­mu i do Sena­tu w 2019 r.  dla oby­wa­te­li pol­skich prze­by­wa­ją­cych za gra­ni­cą (Dz. U., poz. 1767) na tere­nie okrę­gu kon­su­lar­ne­go Kon­su­la­tu Gene­ral­ne­go RP w Toron­to zosta­ły utwo­rzo­ne 3 obwo­dy głosowania:

 

 1. Obwód gło­so­wa­nia nr 106, sie­dzi­ba obwo­do­wej komi­sji wybor­czej: Toron­to I, Kon­su­lat Gene­ral­ny RP, 2603 Lake Sho­re Boule­vard West, Toron­to, ON, M8V 1G5 ;
 2. Obwód gło­so­wa­nia nr 107, sie­dzi­ba obwo­do­wej komi­sji wybor­czej: Toron­to II, Kon­su­lat Gene­ral­ny RP, 2603 Lake Sho­re Boule­vard West, Toron­to, ON, M8V 1G5
 3. Obwód gło­so­wa­nia nr 108, sie­dzi­ba obwo­do­wej komi­sji wybor­czej: Win­ni­peg, Kon­su­lat RP, 713 Mani­to­ba Ave., Win­ni­peg, MB R2W 2H6.

Oso­by upraw­nio­ne do gło­so­wa­nia za granicą

 

Pra­wo wybie­ra­nia w obwo­dzie utwo­rzo­nym za gra­ni­cą w wybo­rach do Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i do Sena­tu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej ma oso­ba, która:

 

 1. naj­póź­niej w dniu gło­so­wa­nia koń­czy 18 lat,
 2. nie zosta­ła pozba­wio­na praw publicz­nych pra­wo­moc­nym orze­cze­niem sądu,
 3. nie zosta­ła ubez­wła­sno­wol­nio­na pra­wo­moc­nym orze­cze­niem sądu,
 4. nie zosta­ła pozba­wio­na praw wybor­czych pra­wo­moc­nym orze­cze­niem Try­bu­na­łu Stanu,
 5. posia­da waż­ny pol­ski pasz­port, a w pań­stwach, w któ­rych dowód oso­bi­sty jest wystar­cza­ją­cym  doku­men­tem do prze­kro­cze­nia gra­ni­cy, waż­ny dowód osobisty,
 6. zosta­nie wpi­sa­na do spi­su wybor­ców.

 

Spis wybor­ców

 

Kon­sul nie pro­wa­dzi sta­łe­go reje­stru wybor­ców, dla­te­go oso­by zamie­rza­ją­ce wziąć udział w wybo­rach zobo­wią­za­ne są zgło­sić się do spi­su wybor­ców spo­rzą­dza­ne­go przez wła­ści­we­go tery­to­rial­nie kon­su­la. Wybor­ca może być wpi­sa­ny tyl­ko do jed­ne­go spi­su wybor­ców.

 

Kon­sul doko­nu­je wpi­su w spi­sie wybor­ców na pod­sta­wie oso­bi­ste­go zgło­sze­nia wnie­sio­ne­go do Kon­su­la­tu ust­nie, pisem­nie, tele­fo­nicz­nie, tele­gra­ficz­nie, tele­fak­sem lub w for­mie elek­tro­nicz­nej. Zachę­ca­my do samo­dziel­ne­go doko­ny­wa­nia zgło­szeń poprzez korzy­sta­nie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl

 

Zgło­sze­nie powin­no zawie­rać (plik do pobra­nia):

 

 1. Nazwi­sko
 2. Imię (imio­na)
 3. Imię ojca
 4. Datę uro­dze­nia
 5. Numer ewi­den­cyj­ny PESEL
 6. Miej­sce poby­tu wybor­cy za granicą
 7. Numer oraz miej­sce i datę wyda­nia waż­ne­go pol­skie­go pasz­por­tu. W pań­stwach, w któ­rych dowód oso­bi­sty jest wystar­cza­ją­cym  doku­men­tem do prze­kro­cze­nia gra­ni­cy, w miej­sce nume­ru waż­ne­go pol­skie­go pasz­por­tu moż­na podać numer waż­ne­go dowo­du osobistego.
 8. Miej­sce wpi­sa­nia wybor­cy do reje­stru wybor­ców (gmi­na w Pol­sce) — w przy­pad­ku oby­wa­te­li pol­skich cza­so­wo prze­by­wa­ją­cych za granicą.

 

Zgło­szeń nale­ży doko­ny­wać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

 

bądź do Kon­su­la­tu Gene­ral­ne­go RP w Toronto:

 

 1. tele­fo­nicz­nie, nr tel.: 416 252 54 71;
 2. e‑mailowo:  toronto.info@msz.gov.pl
 3. pisem­nie, na adres: 2603 Lake Sho­re Boule­vard West, Toron­to, ON, M8V 1G5, Kanada;
 4. ust­nie: w sie­dzi­bie Kon­su­la­tu Gene­ral­ne­go RP w Toronto
 5. fak­sem, nr fak­su:  416 252 0509

 

Zgło­sze­nia moż­na doko­nać do dnia 10 paź­dzier­ni­ka 2019 r. (włącz­nie).

 

Zaświad­cze­nia wyda­wa­ne przez Konsula

 

Wybor­ca, któ­ry zgło­sił się do spi­su wybor­ców spo­rzą­dzo­ne­go przez kon­su­la, któ­ry zmie­nia miej­sce poby­tu przed dniem wybo­rów, może otrzy­mać zaświad­cze­nie o pra­wie do głosowania.

 

Wnio­sek o wyda­nie zaświad­cze­nia nale­ży zło­żyć do Kon­su­la­tu Gene­ral­ne­go RP w Toron­to pisem­nie, tele­fak­sem lub w for­mie elektronicznej:

 

 1. e‑mailowo:  toronto.info@msz.gov.pl ;
 2. pisem­nie, na adres: 2603 Lake Sho­re Boule­vard West, Toron­to, ON, M8V 1G5, Kanada;
 3. fak­sem, nr fak­su: 416 252 0509.Kon­sul wyda­je zaświad­cze­nia do dnia prze­ka­za­nia spi­su wybor­ców prze­wod­ni­czą­ce­mu obwo­do­wej komi­sji wybor­czej (w przy­pad­ku więk­szo­ści urzę­dów kon­su­lar­nych będzie to 11 paź­dzier­ni­ka 2019 r.).

 

Zaświad­cze­nie odbie­ra się za pokwi­to­wa­niem  oso­bi­ście lub przez upo­waż­nio­ną pisem­nie oso­bę. W szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach kon­sul może wysłać wybor­cy zaświad­cze­nie za zwrot­nym pokwi­to­wa­niem odbioru.

 

Akty praw­ne, kalen­darz wybor­czy oraz infor­ma­cje i komu­ni­ka­ty Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej dostęp­ne są na stro­nie: www.pkw.gov.pl