Na stronach Konsulatu RP znaleźć można informacje co trzeba zrobić, aby wziąć udział w polskich wyborach parlamentarnych, które w Kanadzie odbędą się w sobotę 12 października.

Obwieszczenie Konsula o wyborach jest tutaj:

https://toronto.msz.gov.pl/pl/p/toronto_ca_k_pl/wybory_2019/obwieszczenie_konsula_generalnego_rp_w_toronto

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

 

Aby wziąć udział w wyborach trzeba się zarejestrować

Link do rejestracji internetowej:

https://ewybory.msz.gov.pl/

 

Komunikat o wyborach
Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie w Kanadzie odbędzie się w sobotę 12 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00. 

 

Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Toronto zostały utworzone 3 obwody głosowania:

 

 1. Obwód głosowania nr 106, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Toronto I, Konsulat Generalny RP, 2603 Lake Shore Boulevard West, Toronto, ON, M8V 1G5 ;
 2. Obwód głosowania nr 107, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Toronto II, Konsulat Generalny RP, 2603 Lake Shore Boulevard West, Toronto, ON, M8V 1G5
 3. Obwód głosowania nr 108, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Winnipeg, Konsulat RP, 713 Manitoba Ave., Winnipeg, MB R2W 2H6.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

 

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty,
 6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

 

Spis wyborców

 

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

 

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

 

bądź do Konsulatu Generalnego RP w Toronto:

 

 1. telefonicznie, nr tel.: 416 252 54 71;
 2. e-mailowo:  toronto.info@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: 2603 Lake Shore Boulevard West, Toronto, ON, M8V 1G5, Kanada;
 4. ustnie: w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Toronto
 5. faksem, nr faksu:  416 252 0509

 

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

 

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

 

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego RP w Toronto pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

 

 1. e-mailowo:  toronto.info@msz.gov.pl ;
 2. pisemnie, na adres: 2603 Lake Shore Boulevard West, Toronto, ON, M8V 1G5, Kanada;
 3. faksem, nr faksu: 416 252 0509.Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.).

 

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl