Libe­ra­ło­wie nie chcą odpo­wie­dzieć na pyta­nie, ile pomo­cy zagra­nicz­nej Kana­da udzie­li­ła w tym roku Chinom
Według Blac­klock Repor­ter , Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych Kana­dy odma­wia ujaw­nie­nia, ile podat­ni­cy kana­dyj­scy prze­ka­za­li do Chin w for­mie pomo­cy zagranicznej.

W 2018 r. Kana­dyj­czy­cy prze­ka­za­li Chi­nom 9,2 mln dola­rów, mimo że kraj ma 13 bilio­no­wą  gospo­dar­kę. Część środ­ków zosta­ła prze­zna­czo­na na „pro­gra­my wie­lo­stron­ne” i „dwu­stron­ną pomoc” na rzecz “powięk­sze­nia róż­no­rod­no­ści” i wzmoc­nie­nia pozy­cji kobiet.

W 2015 r. Kana­dyj­czy­cy prze­ka­za­li Chi­nom aż 18,6 mln dola­rów, a kolej­ne 16,8 mln dola­rów w 2016 r.

reklama

Kana­dyj­ski MSZ odma­wó­wił ujaw­nie­nia tego­rocz­nych wydat­ków na ten cel w cza­sie, gdy Kana­da jest uwi­kła­na w spór dyplo­ma­tycz­ny i han­dlo­wy doty­czą­cy eks­tra­dy­cji dyrek­to­ra finan­so­we­go Huawei Meng Wanzhou.

„Infor­ma­cje te nie są obec­nie dostęp­ne”, powie­dział rzecz­nik departamentu.

Odmo­wa nastą­pi­ła wkrót­ce po tym, jak lider Par­tii Kon­ser­wa­tyw­nej Andrew Sche­er ogło­sił, że ogra­ni­czy o 25% wszel­ką pomoc zagra­nicz­ną i prze­kie­ru­je ją na cele wewnątrzkrajowe.