Mini­ster śro­do­wi­ska Alber­ty, Jason Nixon, mówi, że nasto­let­nia akty­wist­ka Gre­ta Thun­berg nie rozu­mie Alber­ty. Mini­ster zasy­gna­li­zo­wał, że rząd nie będzie przed nią roz­wi­jał czer­wo­ne­go dywa­nu i witał ją z otwar­ty­mi ramio­na­mi, jeśli przy­je­dzie do pro­win­cji. Wyja­śnił, że Thun­berg nie kon­tak­to­wa­ła się z rzą­dem i rząd też nie ma zamia­ru się z nią kontaktować.

Mini­ster jed­no­cze­śnie wyra­ził nadzie­ję, że jeśli Thun­berg przy­je­dzie do Alber­ty, znaj­dzie czas, by poroz­ma­wiać z przed­sta­wi­cie­la­mi tutej­sze­go prze­my­słu, któ­rzy robią wszyst­ko, by pro­du­ko­wać ropę i gaz w spo­sób etycz­ny i moż­li­wie jak naj­bar­dziej przy­ja­zny dla śro­do­wi­ska. Thun­berg powin­na zro­zu­mieć, że Alber­ta musi być aktyw­nym part­ne­rem w reali­za­cji jakiej­kol­wiek stra­te­gii klimatycznej.

Thun­berg ogło­si­ła w sobo­tę na twit­te­rze swój zamiar uda­nia się do Alber­ty. Rów­nież na twit­te­rze odpo­wie­dział jej bur­mistrz Edmon­ton, Don Ive­son, któ­ry zapro­sił ją do ratu­sza, aby poroz­ma­wiać z nią o pro­jek­tach przy­ja­znych dla śro­do­wi­ska, nad któ­ry­mi pra­cu­je miasto.