Poli­cja twier­dzi, że z taki­mi wyda­rze­nia­mi spo­ty­ka się po raz pierwszy

Sier­żant Onta­rio Pro­vin­cial Poli­ce  Ker­ry Schmidt udo­stęp­nił szo­ku­ją­ce wideo, któ­re poka­zu­je gru­pę osób blo­ku­ją­cą ruch na auto­stra­dzie w Toron­to, aby kie­row­cy kil­ku samo­cho­dów mogli sobie wyko­nać dri­fting i inne nie­bez­piecz­ne kaska­der­skie manewry.

reklama

Nie jest jasne, kie­dy film został nakrę­co­ny, ale wyglą­da na to, że gru­pa znaj­do­wa­ła się na wschod­nich pasach 409 w pobli­żu 427.
Są to oby­cza­je do tej pory nie­spo­ty­ka­ne w Toronto.