Wexit Alber­ta zło­ży­ło w ponie­dzia­łek wnio­sek do Elec­tions Cana­da o utwo­rze­nie fede­ral­nej par­tii poli­tycz­nej. Agen­cja wybor­cza roz­po­czę­ła pro­ces weryfikacji.

Na cze­le ugru­po­wa­nia stoi Peter Downing z Alber­ty. Wexit Alber­ta chce być dla zachod­niej Kana­dy tym, czym Bloc Québéco­is dla Quebe­cu. Downing star­to­wał w wybo­rach fede­ral­nych w 2015 roku, był kan­dy­da­tem Chri­stian Heri­ta­ge Par­ty. Potem był zaan­ga­żo­wa­ny w dzia­ła­nia fede­ral­nej par­tii kon­ser­wa­tyw­nej, a tak­że był mene­dże­rem kam­pa­nii Wil­dro­se Par­ty. Zanim zaan­ga­żo­wał się w poli­ty­kę pra­co­wał w RCMP. Podob­no był zawie­szo­ny w obo­wiąz­kach z powo­du zastra­sza­nia byłej żony, cho­ciaż teraz temu zaprzecza.

Ogła­sza­jąc na fejs­bu­ku zło­że­nie apli­ka­cji do Elec­tions Cana­da Downing napi­sał, że pre­mier Jason Ken­ney powi­nien zostać pierw­szym pre­zy­den­tem Alber­ty. Ken­ney w odpo­wie­dzi nazwał odłą­cze­nie od resz­ty kra­ju irracjonalnym.

REKLAMA

Na stro­nie Wexit Alber­ta moż­na kupić cza­pecz­ki bejs­bo­lo­we z hasła­mi “The West wants out” i “We the West”.

Aby par­tia zosta­ła ofi­cjal­nie zare­je­stro­wa­na, mogła wysta­wiać dar­czyń­com zaświad­cze­nia do zwro­tu podat­ku i wysta­wiać swo­ich kan­dy­da­tów w wybo­rach musi m.in.: wybrać nazwę, logo i okre­ślić swój głów­ny cel, przed­sta­wić listę 250 osób (nazwi­ska, adre­sy i pod­pi­sy) upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia, któ­re są jej człon­ka­mi, oraz kopię rezo­lu­cji ogła­sza­ją­cej wybór lide­ra. Po tym par­tia musi wysta­wić swo­je­go kan­dy­da­ta w wybo­rach lub wybo­rach uzupełniających.