W War­sza­wie po wyj­ściu z samo­lo­tu z Toron­to. Co naj­mniej 4 oso­by tyl­ko tym jed­nym rej­sem jecha­ły spe­cjal­nie na Marsz Niepodległości.