Gdy­by tyl­ko w Pol­sce im nikt nie przeszkadzał…

Woj­ciech Gaj Jabłoń­ski pra­cu­je nad rewe­la­cyj­ny­mi sil­ni­ka­mi jed­no­su­wo­wy­mi (w któ­rych każ­dy suw jest suwem pra­cy) zdol­ny­mi do uzy­ski­wa­nia bar­dzo dużych mocy z nie­wiel­kich jed­no­stek i pozwa­la­ją­cy­mi na sta­ły wtrysk pary wod­nej do komo­ry spa­la­nia, dzię­ki cze­mu uzy­sku­je się więk­szą moc i zmniej­szo­ne zuży­cie pali­wa. Fir­ma Ampe­re to inno­wa­cyj­ne przed­się­bior­stwo — pol­ska wyspa inży­nie­ryj­na w kana­dyj­skiej moza­ice prze­my­sło­wej. Wyna­laz­ki i paten­ty Woj­cie­cha Jabłoń­skie­go pozwa­la­ją myśleć o wie­lu rewo­lu­cyj­nych zastosowaniach.