Jak co roku w pol­skim skle­pie hur­to­wym “Mia­mi” przy Dixie Rd. roz­da­wał pre­zen­ty Świę­ty Miko­łaj… Dzie­ci były zachwycone.

Reklama