Minął rok od wybrania nowego Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Rok wypełniony intensywną pracą. Sprawozdanie z naszej działalności złożyliśmy wszystkim delegatom na zjeździe w Burlington. Obecnie, za pośrednictwem mediów, przekazujemy garść informacji o nas i o naszej działalności organizacjom zrzeszonym i niezrzeszonym w Kongresie, a także naszemu polonijnemu społeczeństwu.

Kongres to my wszyscy, to ruch polonijny zrzeszający ponad 170 organizacji liczących łącznie ponad 3000 członków, to reprezentacja całej Polonii w Kanadzie. Cele i zadania Kongresu są dobrze znane naszym członkom, ale powtórzymy je tutaj dla mniej zorientowanych w ruchu polonijnym osób.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Najważniejszymi zadaniami Kongresu są:
• dbanie o utrzymanie i rozwój polskości w Kanadzie, zwłaszcza wśród młodzieży polonijnej,
• promowanie polskiej historii, tradycji, wkładu Polaków w światową i kanadyjską skarbnicę kultury i nauki,
• reprezentowanie Polonii, jej interesu wobec władz kanadyjskich każdego szczebla oraz wobec przedstawicieli Polski w Kanadzie,
• promowanie i dbanie o dobry wizerunek Polski w oczach elit politycznych Kanady i całej społeczności kanadyjskiej,
• występowanie w obronie dobrego imienia Polski i Polaków, zwłaszcza reagowanie na zafałszowania historyczne dotyczące II wojny światowej i czasów walki z dominacją komunistyczną, reagowanie na negatywne stereotypy i przeciwdziałanie polonofobii,
• utrzymywanie dobrych relacji z władzami polskimi, przy zachowaniu i poszanowaniu wzajemnej niezależności i odrębności.

Tymi zadaniami dzielimy się. Dbanie o utrzymanie polskości, języka, zwyczajów, tradycji, propagowanie historii spoczywa głównie na barkach naszych organizacji.
Wszyscy, przy różnych okazjach, promujemy polską kulturę i historię, dbamy o wizerunek Polonii i Polski, reagujemy na fałszowanie prawdy historycznej.

Zadaniem Zarządu Głównego jest wspieranie i koordynacja działalności organizacji polonijnych. ZG KPK także reprezentuje Polonię wobec władz kanadyjskich i polskich, utrzymuje dobre relacje z elitami politycznymi Polski i Kanady oraz przyjazne relacje z innymi grupami etnicznymi w Kanadzie. Reprezentuje Polonię kanadyjską w Radzie Polonii Świata.

Wspieranie naszych organizacji i pozostawanie z nimi w jak najbliższym kontakcie jest jednym z najważniejszych naszych zadań. W ostatnim roku prezes ZG KPK, Janusz Tomczak, odwiedził 7 okręgów KPK. (Alberta, Atlantycki, Hamilton, Ottawa, Quebec, Toronto i Winnipeg).

Do kongresu dołączyło 5 organizacji. Na zaproszenie naszych organizacji, uczestniczyliśmy w bardzo wielu uroczystościach. Były to spotkania opłatkowe i wielkanocne, jubileusze i imprezy okolicznościowe, uroczystości upamiętniające znaczące wydarzenia w historii Polski takie jak kolejne rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wybuch Powstania Warszawskiego, upamiętnienie czynu żołnierzy Armii Błękitnej gen. Józefa Hallera, czy pamięć o ofiarach mordu katyńskiego. ZG był organizatorem dwóch spotkań integracyjnych – przyjęcie opłatkowe w styczniu 2019 r. i bankiet „Polonia Night” w czerwcu tegoż roku. W spotkaniach tych uczestniczyli zarówno przedstawiciele naszej Polonii jak i politycy kanadyjscy różnych szczebli. Nie zapominamy o naszej młodzieży, uczestniczyliśmy i wręczaliśmy nagrody laureatom zorganizowanego przez Fundację im. Władysława Reymonta konkursu „Mówimy Reymontem”, odwiedziliśmy brać harcerską podczas akcji letniej na ontaryjskich Kaszubach. Odbyliśmy szereg spotkań roboczych z naszymi organizacjami, na których rozmawialiśmy o sprawach polonijnych i kongresowych.
Utrzymywanie dobrych relacji z władzami Kanady wszystkich szczebli leży w najżywotniejszym interesie Polonii kanadyjskiej. Zadanie to w większości jest obowiązkiem ZG KPK. Ma ono wymiar wielopłaszczyznowy.

• W wymiarze kanadyjskim – budowanie świadomości wśród elit politycznych Kanady o osiągnięciach i dokonaniach Polonii i jej wybitnych przedstawicieli zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Budowanie świadomości o sile organizacyjnej Polonii zrzeszonej i niezrzeszonej w KPK.

• W wymiarze polskim, gdyż bardzo często Polska postrzegana jest przez elity kanadyjskie przez pryzmat Polonii. Dla tych wszystkich, którzy nie znają Polski a znają Polonię, Polska jest podobna do Polonii. Zrozumienie unikalnej historii Polski stanowi klucz do zrozumienia Polski, Polonii i Polaków.

Te cele realizowaliśmy i realizujemy poprzez liczne spotkania z najwyższymi przedstawicielami władz federalnych i prowincjonalnych. Przy różnych okazjach, spotkaliśmy się z premierem Justinem Trudeau, liderem opozycji Andrew Scheer, premierami Dougiem Fordem i Jasonem Kenney, posłami Arifem Viranim, Tomem Kmieciem, Natalią Kusendovą i wieloma innymi. Obserwujemy wyraźny wzrost świadomości, wiedzy o Polonii i uznania dla Polonii wśród elit politycznych Kanady. Świadczą o tym zaproszenia przedstawicieli KPK na takie wydarzenia jak bankiet wydany przez premiera Justina Trudeau na cześć prezydenta Ukrainy Volodymira Zelenskyego, czy udział w posiedzeniu Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Kanada-Polska. Każde takie spotkanie jest okazją do przekazania wiedzy o Polsce i jej historii, do promowania osiągnięć Polonii i Polski oraz promowania polskiej kultury, do nawiązania i zacieśnienia kontaktów osobistych z elitami politycznymi Kanady, czyli do zwiększenia znaczenia i wpływów Polonii w Kanadzie.

W ramach relacji z władzami polskimi utrzymujemy bliskie kontakty z przedstawicielstwami dyplomatycznymi Polski. Zarówno Konsul Generalny w Toronto, jak i ambasador w Ottawie bardzo pozytywnie reagują na zaproszenia ze strony organizacji polonijnych i zawsze w ten czy inny sposób uczestniczą w uroczystościach na które są zapraszani. My również otrzymujemy bardzo dużo zaproszeń do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez konsulat i ambasadę. Daje to nam możliwość do wielu rozmów na różnorodne, aktualne w danej chwili tematy. Nasze spotkania z najwyższymi przedstawicielami RP w Ontario i w Kanadzie są bardzo częste i zawsze przyjazne.

Znacząca jest obecność przedstawicieli ZG podczas wizyt wysokiego szczebla reprezentantów RP. Podczas każdej takiej wizyty mamy okazję do przedstawienia Polonii, jej osiągnięć, do zaprezentowania poglądów na istotne wydarzenia w Polsce i na świecie. W tym roku spotkaliśmy się z marszałkiem senatu RP, Stanisławem Karczewskim, ministrem spraw zagranicznych RP, Jackiem Czaputowiczem, ministrem w Kancelarii Prezydenta RP, Adamem Kwiatkowskim i ministrem sportu, Witoldem Bańką. Politycy polscy chcą usłyszeć o Polonii z ust Polonii i na tej podstawie oceniają nasze osiągnięcia, zainteresowanie sprawami Polski, nasze umiejętności organizacyjne oraz naszą zwartość. Wielokrotnie słyszeliśmy pochlebne wypowiedzi gości z Polski o Polonii w Kanadzie. Na podtrzymywanie dobrych relacji z władzami Polski ma również wpływ kontynuowanie takich spotkań podczas pobytów w Polsce przedstawicieli ZG.

Z tych i innych wydarzeń mamy bardzo bogate archiwum zdjęciowe. Będziemy je stopniowo udostępniać Polonii na naszej stronie internetowej.

Od czasu uchwalenia przez Sejm RP nowelizacji ustawy o IPN zmalała w Kanadzie ilość wystąpień antypolskich i zafałszowań historycznych. Mimo to, dwukrotnie interweniowaliśmy w takich sprawach. Występowanie w obronie dobrego imienia Polski i Polaków jest jednym z najważniejszych zadań KPK. ZG KPK stworzył oddzielny fundusz przeznaczony na ten cel.

Nie wszystkie sprawy udało nam się w ciągu tego roku rozwiązać. Nadal pracujemy nad naszą nową stroną internetową, nad nową organizacją pracy biura, nad kwestią opodatkowania polskich emerytur w Kanadzie, wreszcie nad wzmocnieniem finansów ZG KPK. Wszystkie te sprawy są bardzo istotne, dotyczą bowiem podstaw, na których zbudowana jest nasza działalność. Pragnę tutaj zwrócić uwagę na kwestie finansowe. Wszyscy pracujemy społecznie, nie pobieramy żadnego wynagrodzenia, otrzymujemy jedynie zwrot kosztów poniesionych w związku z naszą działalnością. Z drugiej strony godne reprezentowanie milionowej rzeszy Polonii, zwiększenie naszego wpływu wymaga w dzisiejszych czasach, poza wysiłkiem i zaangażowaniem, znacznych nakładów finansowych.

Dlatego będziemy kontynuować nasze apele do ponad milionowej Polonii w Kanadzie, do polonijnych biznesów i biznesmenów, do wszystkich organizacji zrzeszonych i niezrzeszonych w KPK o wsparcie finansowe naszej działalności. Działamy wszak w interesie nas wszystkich.

Juliusz Kirejczyk,
1. wiceprezes ZG KPK