Nowy film Wojciecha Sumlińskiego — zajawka z naszym udziałem

Woj­ciech Sumliński
36.6K subscribers
Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, Sza­now­ni Państwo -
w dobie zaka­zów i blo­kad z wie­lu stron doty­czą­cych książ­ki i fil­mu “Powrót do Jedwab­ne­go”, przy któ­rych te w Pol­sce to nic w porów­na­niu do tych po dru­giej stro­nie Oce­anu, naszą pra­cę wyko­nu­je­my w abso­lut­nej ciszy, by już za kil­ka mie­się­cy przed­sta­wić Pań­stwu efekt koń­co­wy prac w posta­ci nasze­go — Wasze­go filmu.
Na dziś przy­go­to­wa­li­śmy małą nie­spo­dzian­kę — kró­ciut­ką zajaw­kę wpro­wa­dza­ją­ca w kli­mat fil­mu, któ­re­go Pre­mie­ra już wio­sną, a na reali­za­cję i ukoń­cze­nie któ­re­go pro­wa­dzi­my zbiór­kę publicz­ną na pro­fi­lu zrzutka:
https://zrzutka.pl/4phcf9

Reklama