Jeśli wła­ści­ciel odbie­rze pie­nią­dze,  będzie to naj­więk­sza wygra­na na lote­rii w histo­rii Kanady

Sześć losów o war­to­ści 1 milion dola­rów każ­dy sprze­da­no tak­że w Bramp­ton, Hamil­ton, Nia­ga­ra Region, Osha­wa, Otta­wa i Pickering.
Dwa losy o war­to­ści 500 000 dol. każ­dy w Nia­ga­ra Falls i hrab­stwie Perth.
Dwa  o war­to­ści 333 333,40 dol.  sprze­da­ne w Rich­mond Hill, Toron­to i Sudbury.

Reklama