Przy wypeł­nio­nej po brze­gi sali odby­ło się spo­tka­nie z auto­ra­mi z Pol­ski Toma­szem Budzyń­skim i Wojt­kiem Sum­liń­skim. Mówio­no o rela­cjach pol­sko-żydow­skich na kan­wie nowej książ­ki “powrót do Jedwabnego”. 

 

Reklama

Foto­gra­fie: Andrzej Jasiń­ski — Dziękujemy!!!