We wto­rek straj­ko­wa­ły kolej­ne szko­ły w Onta­rio. Tym razem były to szko­ły kato­lic­kie oraz publicz­ne szko­ły śred­nie i pod­sta­wo­we w kil­ku kura­to­riach. Zwią­zek repre­zen­tu­ją­cy nauczy­cie­li szkół kato­lic­kich zor­ga­ni­zo­wał strajk jed­no­dnio­wy, nato­miast pozo­sta­łe dwa związ­ki uczest­ni­czą w straj­ku rota­cyj­nym. Wszyst­kie trzy, a tak­że zwią­zek zrze­sza­ją­cy nauczy­cie­li pra­cu­ją­cych w sys­te­mie fran­cu­sko­ję­zycz­nym, narze­ka­ją na brak postę­pów w nego­cja­cjach z rzą­dem. W dal­szym cią­gu cho­dzi im o wiel­kość klas i obo­wiąz­ko­wy e‑learning. Z kolei mini­ster edu­ka­cji Ste­phen Lec­ce uwa­ża, że punkt zapal­ny to płace.

Onta­rio Secon­da­ry Scho­ol Teachers’ Fede­ra­tion pro­wa­dzi­ła akcję straj­ko­wą w nastę­pu­ją­cych kura­to­riach: Toron­to District Scho­ol Board, Rainy River District Scho­ol Board, Sim­coe Coun­ty District Scho­ol Board, Near North District Scho­ol Board, Grand Erie District Scho­ol Board, Tril­lium Lake­lands District Scho­ol Board oraz Hastings and Prin­ce Edward District Scho­ol Board. Ele­men­ta­ry Teachers’ Fede­ra­tion of Onta­rio straj­ko­wa­ło poza tym w kura­to­riach Grand Erie, Tril­lium Lake­lands, Ren­frew Coun­ty i Superior-Greenstone.reklama