Sza­now­ni Państwo,

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że Naro­do­wa Agen­cja Wymia­ny Aka­de­mic­kiej uru­cho­mi­ła nabo­ry wnio­sków w Pro­gra­mie sty­pen­dial­nym dla Polo­nii im. gen. Wła­dy­sła­wa Ander­sa – stu­dia I stop­nia i stu­dia jed­no­li­te magi­ster­skie oraz w Pro­gra­mie sty­pen­dial­nym dla Polo­nii im. gen. Wła­dy­sła­wa Ander­sa – stu­dia II stop­nia. Nabór wnio­sków będzie pro­wa­dzo­ny za pośred­nic­twem sys­te­mu tele­in­for­ma­tycz­ne­go NAWA

( link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do 16 mar­ca 2020 r., do godz. 15.00.

Reklama

Celem Pro­gra­mu sty­pen­dial­ne­go dla Polo­nii im. gen. Wła­dy­sła­wa Ander­sa jest umoż­li­wie­nie mło­dzie­ży pol­skie­go pocho­dze­nia (nie­po­sia­da­ją­cej pol­skie­go oby­wa­tel­stwa) odby­cia stu­diów w Pol­sce oraz popra­wy zna­jo­mo­ści języ­ka pol­skie­go. Pro­gram przy­czy­nia się tak­że do pro­mo­cji Pol­ski jako kra­ju atrak­cyj­nych moż­li­wo­ści edu­ka­cyj­nych i nauko­wych oraz wzmoc­nie­nia pozio­mu kwa­li­fi­ka­cji w śro­do­wi­skach polo­nij­nych. Pro­gram ofe­ru­je sty­pen­dium umoż­li­wia­ją­ce mło­dzie­ży pol­skie­go pocho­dze­nia pod­ję­cie od roku aka­de­mic­kie­go 2020/2021 stu­diów I stop­nia, jed­no­li­tych stu­diów magi­ster­skich bądź stu­diów II stop­nia w pol­skich uczel­niach. Stu­dia w Pol­sce mogą być poprze­dzo­ne rocz­nym kur­sem przy­go­to­waw­czym na warun­kach stypendialnych.

Pro­gram sty­pen­dial­ny im. gen. Wł. Ander­sa od lat jest roz­po­zna­wal­ny w śro­do­wi­skach polo­nij­nych, gdzie ugrun­to­wał swo­ją pozy­cję i corocz­nie przy­cią­ga rze­szę kan­dy­da­tów. Od 2020 roku Agen­cja roz­sze­rza jego zakres geo­gra­ficz­ny, umoż­li­wia­jąc kan­dy­da­tom pol­skie­go pocho­dze­nia z całe­go świa­ta otrzy­ma­nie sty­pen­dium na odby­cie stu­diów w Pol­sce. Dla­te­go też zwra­ca­my się do Pań­stwa z ser­decz­ną proś­bą o roz­po­wszech­nie­nie infor­ma­cji o Pro­gra­mie wśród mło­dzie­ży pol­skie­go pochodzenia.

Wię­cej infor­ma­cji o pro­gra­mach sty­pen­dial­nych, regu­la­mi­ny oraz ogło­sze­nia o ich uru­cho­mie­niu są dostęp­ne na stro­nie inter­ne­to­wej NAWA https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/kandydaci-na-studia-w-polsce-siegnijcie-po-stypendium-im-gen-andersa.

W załą­cze­niu prze­sy­ła­my pla­kat pro­mu­ją­cy Pro­gram sty­pen­dial­ny oraz ulot­kę w wer­sji elektronicznej.

W razie jakich­kol­wiek pytań zapra­sza­my do kon­tak­tu z Zespo­łem ds. Pro­gra­mu Sty­pen­dial­ne­go dla Polo­nii, e‑mail: polonia@nawa.gov.pl.