Blo­ka­da torów zablo­ko­wa­ła w ponie­dzia­łek wie­czo­rem pocią­gi GO kur­su­ją­ce mię­dzy Alder­shot i Hamilton.

Słpraw­cą prze­stęp­stwa jest gru­pa o nazwie Wet’su­we­t’en Strong: Hamil­ton in Soli­da­ri­ty posia­da­ją­ca stro­nę na face­bo­oku. Twier­dzi, że blo­ku­je pocią­gi w odpo­wie­dzi na akcję OPP w pobli­żu Bel­le­vil­le we wschod­nim Ontario.

„Naszym celem jest pozo­sta­nie tutaj na czas nie­okre­ślo­ny i wzy­wa­my innych, aby do nas dołą­czy­li”, czy­ta­my na Facebooku.

Jak poin­for­mo­wa­ła rzecz­nicz­ka Metro­linx, Anne Marie Aikins, oko­ło 20 do 30 pro­te­stu­ją­cych zgro­ma­dzi­ło się na sta­cji kole­jo­wej CN w pobli­żu linii Lake­sho­re West, któ­ra pro­wa­dzi w kie­run­ku wodo­spa­du Nia­ga­ra. Tory nie nale­żą do Go Trans­it, ale mimo to pro­test unie­moż­li­wia prze­jazd pocią­gów przez obie stacje.

Post na Face­bo­oku od gru­py pro­te­sta­cyj­nej suge­ru­je, że blo­ka­da znaj­du­je się w pobli­żu York Boule­vard na odcin­ku oddzie­la­ją­cym Hamil­ton i Bur­ling­ton mię­dzy Cootes Para­di­se i Hamil­ton Harbour.

Poli­cja Hamil­ton, i ochro­na Metro­linx moni­to­ru­ją sytuację.

„W tej chwi­li podej­mu­je­my decy­zje o poran­nych kur­sach, ponie­waż nasze pocią­gi zosta­ły zatrzy­ma­ne, więc nie dotar­ły tam, gdzie powin­ny być rano — doda­ła rzeczniczka

Demon­stran­ci blo­ku­ją rów­nież dro­gę nr 6  powo­du­jąc utrud­nie­nia w ruchu dro­go­wym w Cale­don poin­for­mo­wa­ła OPP.