Według naj­now­sze­go son­da­żu Insty­tut Badań Spraw Publicz­nych (IBSP), gdy­by wybo­ry par­la­men­tar­ne odby­ły się teraz, wów­czas par­tia rzą­dzą­ca stra­ci­ła­by więk­szość nie­zbęd­ną do samo­dziel­ne­go spra­wo­wa­nia wła­dzy.  IBSP prze­pro­wa­dził son­daż dla Wir­tu­al­nej Pol­ski (WP). Według wyni­ków son­da­żu na PIS swój głos chce oddać 38,43 proc. respon­den­tów. Zamiar gło­so­wa­nia na Koali­cję Oby­wa­tel­ską dekla­ru­je oko­ło 31 proc. ankie­to­wa­nych. Trze­cie miej­sce zaję­ła­by Lewi­ca z wyni­kiem 13,43 proc. Następ­ne miej­sce nale­ża­ło­by do Kon­fe­de­ra­cji, któ­ra uzy­ska­ła­by ponad 9 pro­cent. W dal­szej kolej­no­ści upla­so­wał­by się PSL z wyni­kiem 7,89 proc. Pro­gno­za podzia­łu man­da­tów suge­ru­je bar­dzo ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści koali­cyj­ne obec­nej par­tii rzą­dzą­cej.  Kon­fe­de­ra­cja była­by jedy­ną opcją dla PiS, by mieć w Sej­mie ponad 230 man­da­tów. Nawet trud­na do wyobra­że­nia koali­cja PiS-PSL mia­ła­by tyl­ko 227 man­da­tów. Posło­wie Kon­fe­de­ra­cji mie­li­by więc bar­dzo sil­ną pozy­cję nego­cja­cyj­ną – twier­dzi  Łukasz Paw­łow­ski z IBSP.

za wp kresy.pl

Reklama