Tur­cja otwo­rzy­ła swo­je granice.W sobo­tę gra­ni­ce z Unią Euro­pej­ską prze­kro­czy­ło pra­wie 20 tysię­cy imi­gran­tów. W Tur­cji cze­ka ponad 3,5 miliona.

Tur­cja zaprze­sta­ła kon­tro­li gra­nicz­nych i zwo­zi imi­gran­tów pod gra­ni­ce Gre­cji, aby naci­skać na Euro­pę i wywo­łać kolej­ny kry­zys. Gre­cy dziel­nie bro­nią gra­nic przed nową falą nie­le­gal­nych imi­gran­tów. Media piszą o kolej­nej inwa­zji. Tur­cy oskar­ża­ją Unię Euro­pej­ską o nie­do­trzy­ma­nie zasad umo­wy mię­dzy Tur­cją a UE ws. imigrantów.

Jak dono­si kore­spon­dent­ka BBC w Tur­cjii Silin Girit, turec­kie sta­cje tele­wi­zyj­ne poka­zu­ją zdję­cia z Morza Egej­skie­go, na któ­rych uchodź­cy wsia­da­ją na łodzie, aby odpły­nąć do Gre­cji. Uchodź­cy zbie­ra­ją się tak­że na gra­ni­cach lądo­wych. W 2015 roku, w szczy­cie kry­zy­su migra­cyj­ne­go, ponad 1,8 mln uchodź­ców prze­do­sta­ło się do UE, a tysią­ce zgi­nę­ły w podróży.

Według infor­ma­cji kore­spon­den­tów zagra­nicz­nych, dzi­siaj auto­bu­sy w Stam­bu­le zabie­ra­ją uchodź­ców w więk­szo­ści z Afga­ni­sta­nu, aby wysa­dzić ich w Edir­ne, turec­kim mie­ście w pobli­żu przejść gra­nicz­nych z Gre­cją i Bułgarią.

Uchodź­cy z Syrii są zachę­ca­ni do wyjaz­du przez pań­stwo­we media. Dla tych, któ­rzy mają wąt­pli­wo­ści turec­ka tele­wi­zja od rana trans­mi­tu­je na żywo obra­zy, na któ­rych widać ludzi ucie­ka­ją­cych do gra­nic Gre­cji pie­szo, auto­bu­sa­mi oraz łodziami.

Grec­ki dzien­ni­karz Savvas Kar­ma­nio­las infor­mu­je na Twit­te­rze, że jest na grec­kiej wyspie Les­bos, do któ­rej wła­śnie przy­bi­ja­ją pierw­sze łodzie z uchodźcami.

 

Turec­ki pre­zy­dent Recep Tay­y­ip Erdo­gan oświad­czył, że Tur­cja otwo­rzy­ła swo­je gra­ni­ce z UE dla syryj­skich uchodź­ców. Gra­ni­cę zdą­ży­ło już prze­kro­czyć pra­wie 20 tys. osób.

Od daw­na mówi­li­śmy, że nie jeste­śmy zobo­wią­za­ni do przy­ję­cia takiej licz­by uchodź­ców. Obie­ca­li­ście nam pomoc, ale nic nie robi­cie i wczo­raj otwo­rzy­li­śmy nasze gra­ni­ce. 18 tysię­cy uchodź­ców prze­szło, a dziś, być może, będzie ich 25–30 tysię­cy. My nie będzie­my im już zamy­kać drzwi. Bo UE powin­na dotrzy­mać sło­wa – powie­dział Erdo­gan pod­czas swe­go wystą­pie­nie w Stam­bu­le, któ­re trans­mi­to­wa­ła tele­wi­zja NYV.
Wcze­śniej poja­wi­ły się donie­sie­nia, że poli­cja uży­ła gazu łza­wią­ce­go wobec uchodź­ców, któ­rzy chcie­li prze­kro­czyć gra­ni­cę. Wie­lu z nich przy­by­ło do punk­tu kon­tro­l­ne­go już w nocy. Uchodź­ców cały czas przybywa.

W mar­cu 2016 roku sze­fo­wie państw i rzą­dów UE uzgod­ni­li z Tur­cją wspól­ny plan wal­ki z kry­zy­sem migra­cyj­nym. Prze­wi­du­je on w szcze­gól­no­ści wydzie­le­nie środ­ków dla Anka­ry na przyj­mo­wa­nie uchodź­ców, odsy­ła­nie do Tur­cji nie­le­gal­nych migran­tów, któ­rzy przy­by­li do Gre­cji przez Tur­cję, a tak­że przy­ję­cie przez UE syryj­skich legal­nych imi­gran­tów na zasa­dzie „jeden do jednego”.