Kan­dy­dat na lide­ra libe­ral­nej par­tii kon­ser­wa­tyw­nej, Derek Slo­an, powie­dział ostat­nio w wywia­dzie, że zro­bi wszyst­ko, by bro­nić wol­no­ści sumie­nia i wol­no­ści wypo­wie­dzi. Slo­an jest posłem fede­ral­nym, któ­ry opo­wia­da się za życiem i tra­dy­cyj­ną rodziną.

O wol­no­ści sumie­nia i wypo­wie­dzi powie­dział, że to jed­ne z naj­waż­niej­szych swo­bód, na któ­rych zbu­do­wa­nych jest nasz kraj. Jeśli trze­ba będzie ich bro­nić, jestem gotów poświę­cić moją karie­rę, powie­dział Slo­an. Roz­ma­wia­ła z nim Lau­ra-Lynn Tyler Thompson.

Thomp­son pyta­ła kan­dy­da­ta o wie­le spraw, m.in. o jego zda­nie na temat abor­cji, parad rów­no­ści, zaka­zów tera­pii kon­wer­syj­nej, zmian kli­ma­tu i dłu­gu narodowego.

Slo­an zade­kla­ro­wał, że jako lider par­tii nie będzie stro­nił od deba­ty doty­czą­cej abor­cji. Pod­kre­ślił, że opo­wia­da się za ochro­ną życia i nigdy nie robił z tego tajem­ni­cy. Zamie­rza zachę­cać posłów do wystę­po­wa­nia z ini­cja­ty­wą usta­wo­daw­czą, któ­re pozwo­lą nam przy oka­zji spraw­dzić, jak dzia­ła demo­kra­cja w Kanadzie.

Jeśli cho­dzi o para­dy rów­no­ści, to Slo­an powie­dział, że nie będzie w nich uczest­ni­czył. Dodał, że cała spra­wa parad jest sil­nie upo­li­tycz­nio­na. Para­dy co roku są wyzwa­niem dla par­tii konserwatywnej.

Kan­dy­dat powie­dział, że zde­cy­do­wał się ubie­gać o przy­wódz­two po dłu­gim namy­śle i modli­twie (Slo­an jest adwen­ty­stą Dnia Siód­me­go). W ogó­le poli­ty­ką zajął się z powo­du obaw o wol­ność reli­gij­ną i wol­ność wypo­wie­dzi w Kana­dzie. Pra­co­wał nad spra­wą Tri­ni­ty Western University.

Spra­wę zaka­zu tera­pii kon­wer­syj­nej Slo­an widzi jako zakaz poma­ga­nia oso­bom, któ­re pomo­cy poszu­ku­ją. Mówi, że rząd nam pro­po­nu­je taki medycz­ny eks­pe­ry­ment. Zazna­czył, że wie­le dzie­ci, któ­re doświad­cza­ją roz­te­rek i przez jakiś czas iden­ty­fi­ku­ją się jako trans, w koń­cu akcep­tu­je swo­je cia­ło i zaczy­na utoż­sa­miać się ze swo­ją płcią. Po pro­stu wyra­sta z tej “fazy trans”. Dodał, że po wywia­dzie dzie­lo­nym CTV otrzy­mał wie­le wia­do­mo­ści z wyra­za­mi popar­cia od osób zwią­za­nych ze śro­do­wi­skiem LGBT.

Wypo­wia­da­jąc się na tema­ty gospo­dar­cze, Slo­an pod­kre­ślił, że dług publicz­ny sta­no­wi poważ­ny pro­blem i naszej sytu­acji finan­so­wej nie poma­ga to, że rząd libe­ral­ny roz­da­je pie­nią­dze za gra­ni­cę finan­su­jąc abor­cję. Co do zmian kli­ma­tu, to Slo­an jest za podej­mo­wa­niem dzia­łań mają­cych na celu ochro­nę zie­mi, powie­trza i wody lokal­nie, a nie poprzez wpro­wa­dza­nie podat­ku węglowego.

O sta­no­wi­sko lide­ra par­tii kon­ser­wa­tyw­nej ubie­ga się ośmiu kan­dy­da­tów: Mari­lyn Gla­du, Rudy Husny, Jim Kara­ha­lios, Leslyn Lewis, Peter Mac­Kay, Erin O’Toole, Rick Peter­son i Derek Slo­an. Poglą­dy pro-life według oce­ny Cam­pa­ign Life Coali­tion mają Lewis, Kara­ha­lios i Sloan.

Kolej­ną waż­ną datą dla kan­dy­da­tów jest 25 mar­ca. Do tego dnia mają czas na zebra­nie dodat­ko­wych 2000 pod­pi­sów i 300 000 dolarów.