Spo­tka­nie z pol­ski­mi dzien­ni­ka­rza­mi zor­ga­ni­zo­wa­ne w Mis­sis­sau­dze przez Klub Gaze­ty Pol­skiej Toron­to oraz Gmi­nę 1A Związ­ku Naro­do­we­go Pol­skie­go w Kanadzie