Aktu­ali­za­cja na temat COVID-19
Zgod­nie z wytycz­ny­mi Peel Public Health mia­sto Mis­sis­sau­ga podej­mu­je nastę­pu­ją­ce kroki:
  • Zamknię­cie wszyst­kich obiek­tów rekre­acyj­nych, biblio­tecz­nych i kul­tu­ral­nych obo­wią­zu­ją­ce od sobo­ty 14 mar­ca do 5 kwiet­nia. Obej­mu­je to wszyst­kie pro­gra­my i zaję­cia, w tym obo­zy March Bre­ak .
  • MiWay będzie nadal zapew­niać regu­lar­ne połą­cze­nia auto­bu­sy będą dokład­nie odka­ża­ne i czyszczone
  • Służ­by prze­ciw­po­ża­ro­we i ratow­ni­cze dzia­ła­ją normalnie.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje moż­na zna­leźć  tutaj .

Ponad­to Peel Public Health wyda­ło kil­ka zale­ceń, któ­re  uzu­peł­nia­ją nowe wytycz­ne pro­win­cji, w tym nakaz odwo­ła­nia imprez maso­wych z udzia­łem ponad 250 osób i odro­cze­nie nie­istot­nych podró­ży poza Kanadę.
Peel Public Health zale­ca również:
  • Zamknię­cie wszyst­kich ośrod­ków opie­ki nad dzieć­mi, obo­zów w March Bre­ak oraz pro­gra­mów przed i po szkole;
  • Każ­dy, kto podró­żu­je poza Kana­dą, powi­nien uni­kać pra­cy, szko­ły i innych spo­tkań przez 14 dni po powro­cie do Kanady.
Środ­ki te mają cha­rak­ter zapo­bie­gaw­czy i chcę pod­kre­ślić, że ryzy­ko dla spo­łe­czeń­stwa nadal pozo­sta­je niskie.
Rozu­miem wpływ tych decy­zji na rodzi­ny i dla­te­go pro­szę pra­co­daw­ców o ela­stycz­ność, ponie­waż rodzi­ce muszą zor­ga­ni­zo­wać opie­kę nad dzieć­mi w nad­cho­dzą­cych tygodniach.
Dzię­ku­je­my za cier­pli­wość i sta­ra­my się dostar­czać nowe infor­ma­cje, gdy tyl­ko będą dostępne.
Wię­cej infor­ma­cji na temat anu­lo­wa­nych usług moż­na zna­leźć na stro­nie:  mississauga.ca/ coro­na­vi­rus
Peel Public Health będzie nadal zapew­niał aktu­ali­za­cje zdro­wia na stro­nie peelregion.ca/coronavirus. 
Jeśli sądzisz, że masz obja­wy koro­na­wi­ru­sa, zadzwoń do Peel Public Health pod  numer 905–799-7700.
Part­ne­rzy Tril­lium Health  otwo­rzy­li rów­nież cen­tra oce­ny COVID-19 w szpi­ta­lach Mis­sis­sau­ga i Cre­dit Val­ley Hospi­tal. Wię­cej infor­ma­cji moż­na zna­leźć tutaj .
Wspól­nie zmie­rzy­my się z tym wyzwa­niem jako mia­sto, region, pro­win­cja i kraj, aby to prze­zwy­cię­żyć. Musi­my “spłasz­czyć krzy­wą” i zabez­pie­czyć się przed dal­szym roz­prze­strze­nia­niem się innych
Bądź miły i myśl o innych dbaj o bez­pie­czeń­stwo swo­je i innych w  Mississauga.
Z pozdro­wie­nia­mi,

Bon­nie Crombie
Bur­mistrz Mia­sta Mississauga