Pre­mier Justin Tru­de­au prze­ma­wiał w pią­tek z Ride­au Cot­ta­ge. Zapew­nił, że rząd pomo­że finan­so­wo oby­wa­te­lom. “Nikt nie powi­nien z powo­du koro­na­wi­ru­sa mar­twić się o pła­ce­nie czyn­szu, kupie­nie jedze­nia czy zapła­ce­nie za dodat­ko­wą opie­kę nad dziec­kiem. Rząd w naj­bliż­szych dniach wpro­wa­dzi odpo­wied­ni pakiet finan­so­wy”, mówił pre­mier. Sta­rał się zapew­nić słu­cha­czy, że rozu­mie ich oba­wy o codzien­ne życie, o pra­cę i o stan gospodarki.

Tru­de­au pod­da­je się 14-dnio­wej izo­la­cji po tym, jak u jego żony wykry­to koro­na­wi­ru­sa. Pre­mier powie­dział, że obja­wy u jego żony są łagod­ne i że rodzi­na postę­pu­je według wska­zań leka­rzy. “Chcę pod­kre­ślić, że nie mam żad­nych obja­wów. Czu­ję się dobrze, a nowe tech­no­lo­gie pozwa­la­ją mi na pra­cę z domu”, mówił Tru­de­au. Nie był pod­da­ny testom na obec­ność koro­na­wi­ru­sa, ponie­waż nie poja­wi­ły się u nie­go żad­ne obja­wy. Tak mu podob­no doradzono.

Na koniec powtó­rzył zale­ce­nia o powstrzy­ma­niu się od podró­żo­wa­nia. Przy­po­mniał, że na lot­ni­skach będą wpro­wa­dzo­ne dodat­ko­we środ­ki ostroż­no­ści. Pyta­ny o szcze­gó­ły wyja­śnił, że rząd chciał­by ogra­ni­czyć licz­bę lot­nisk przyj­mu­ją­cych pasa­że­rów z zagranicy.

reklama