Pro­boszcz para­fii św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be w Mis­sis­sau­dze o nowych roz­po­rzą­dze­niach kościel­nych zwią­za­nych z epi­de­mią nowe­go koro­na­wi­ru­sa. Czy moż­na przyjść do kościo­ła, co z udzie­la­niem sakramentów