Bank­no­ty o nomi­nal­ne 500 zł znaj­du­ją się w powszech­nym obie­gu i moż­na ich uży­wać we wszyst­kich trans­ak­cjach gotów­ko­wych w Pol­sce — przy­po­mi­na Naro­do­wy Bank Polski.

Jak czy­ta­my na stro­nach NBP, bank­no­ty 500 zł nale­żą do serii bank­no­tów powszech­ne­go obie­gu „Wład­cy pol­scy”, obok bank­no­tów: 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł.

 

“Nie są bank­no­ty kolek­cjo­ner­skie” — zazna­cza NBP, przy­po­mi­na­jąc, że uła­twia­ją one na roz­li­cze­nia gotów­ko­we pomię­dzy oby­wa­te­la­mi oraz pozwa­la­ją na zmniej­sze­nie kosz­tów obsłu­gi pie­nią­dza pono­szo­nych przez przed­się­bior­ców. Zazna­czo­no, że wszyst­kie bank­no­ty emi­to­wa­ne przez NBP posia­da­ją naj­no­wo­cze­śniej­sze zabez­pie­cze­nia. (PAP)

reklama