W Chinach kontynentalnych przez kolejną dobę nie potwierdzono żadnego nowego przypadku lokalnego zakażenia koronawirusem. Wszystkie 39 nowych infekcji wykryto u osób, które przybyły z zagranicy – poinformowała w poniedziałek państwowa komisja zdrowia.

Przez kolej­ną z rzę­du dobę żad­ne­go nowe­go przy­pad­ku nie potwier­dzo­no w nie­dzie­lę rów­nież w mie­ście Wuhan w pro­win­cji Hubei w środ­ko­wych Chi­nach, gdzie pod koniec 2019 roku wybu­chła pan­de­mia groź­ne­go wiru­sa. W Wuha­nie zmar­ło tego dnia nato­miast kolej­nych dzie­więć zaka­żo­nych osób.

Wła­dze ogło­si­ły, że wpro­wa­dzo­ne pod koniec stycz­nia suro­we środ­ki kwa­ran­tan­ny w Wuha­nie będą stop­nio­wo roz­luź­nia­ne. Zdro­wym miesz­kań­com wol­no będzie wycho­dzić z domów i wró­cić do pra­cy, a oso­by spo­za mia­sta, któ­re w nim utknę­ły, będą mogły skła­dać wnio­ski o moż­li­wość wyjazdu.

W związ­ku ze słab­nię­ciem epi­de­mii w ponie­dzia­łek wła­dze Szan­gha­ju obni­ży­ły poziom aler­tu epi­de­micz­ne­go z naj­wyż­sze­go stop­nia na poziom drugi.

Chiń­skie wła­dze zacie­śnia­ją nato­miast środ­ki kwa­ran­tan­ny wobec osób powra­ca­ją­cych lub przy­by­wa­ją­cych z innych państw. Oba­wy o przy­wle­cze­nie koro­na­wi­ru­sa wią­za­ne są m.in. z dużą licz­bą wra­ca­ją­cych do kra­ju Chiń­czy­ków stu­diu­ją­cych za granicą.

W nie­dzie­lę po 10 przy­pad­ków wśród osób powra­ca­ją­cych lub przy­by­wa­ją­cych z zagra­ni­cy zgło­szo­no w Peki­nie i Szan­gha­ju, a po sześć — w pro­win­cjach Guang­dong i Fujian. Łącz­na licz­ba takich przy­pad­ków w kra­ju wzro­sła do 353.

Od począt­ku pan­de­mii w Chi­nach kon­ty­nen­tal­nych odno­to­wa­no łącz­nie ponad 81 tys. infek­cji koro­na­wi­ru­sem. 72,7 tys. z tych osób uzna­no już za zdro­we i wypi­sa­no ze szpi­ta­li, a 3 270 pacjen­tów zmar­ło. Obec­nie w kra­ju jest ponad 5 tys. osób z potwier­dzo­nym zaka­że­niem, z cze­go 1 749 przy­pad­ków okre­ślo­no jako ciężkie.

Z Kan­to­nu Andrzej Boro­wiak PAP