W związ­ku z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa pre­zy­dent USA Donald Trump zasto­so­wał wobec kon­cer­nu moto­ry­za­cyj­ne­go Gene­ral Motors usta­wę o pro­duk­cji obron­nej, któ­rej obo­wią­zy­wa­nie wzno­wił 18 mar­ca. Fir­ma GM jest teraz zobli­go­wa­na do jak naj­szyb­szej pro­duk­cji i dostar­cze­nia respiratorów

W memo­ran­dum wyda­nym przez Bia­ły Dom Trump oświad­czył, że mini­ster zdro­wia i opie­ki spo­łecz­nej USA Alex Azar okre­śli licz­bę respi­ra­to­rów, któ­re GM musi wyprodukować.

Trump już w pią­tek rano wezwał kon­cer­ny Gene­ral Motors oraz Ford do jak naj­szyb­szej pro­duk­cji i dostar­cze­nia respi­ra­to­rów. To w związ­ku z ostrze­że­nia­mi lokal­nych władz w USA, według któ­rych z powo­du epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa wie­lu sta­nom gro­żą bra­ki tych urzą­dzeń medycznych.

Te kon­cer­ny samo­cho­do­we “powie­dzia­ły, że dostar­czą 40 tys. pil­nie potrzeb­nych respi­ra­to­rów +bar­dzo szyb­ko+. Teraz mówią, że będzie to tyl­ko 6 tys. pod koniec kwiet­nia i chcą za to dużych pie­nię­dzy” — mówił prezydent.

Skry­ty­ko­wał tak­że GM za zamknię­cie w zeszłym roku jed­nej ze swo­ich fabryk w Lord­stown w Ohio. “Gene­ral Motors musi natych­miast otwo­rzyć swo­ją głu­pio opusz­czo­ną fabry­kę Lord­stown w Ohio i roz­po­cząć pro­duk­cję respi­ra­to­rów, teraz!!!!! Ford, weź się za respi­ra­to­ry, szyb­ko!!!!!!” — napi­sał Trump na Twitterze.

Usta­wa o pro­duk­cji obron­nej zezwa­la pre­zy­den­to­wi, jako zwierzch­ni­ko­wi sił zbroj­nych, naka­zy­wać biz­ne­so­wi pro­duk­cję wska­za­nych dóbr. Zosta­ła uchwa­lo­na w USA w latach 50. XX wie­ku w cza­sach woj­ny kore­ań­skiej. W tym przy­pad­ku pozwa­la m.in. zwięk­szyć pro­duk­cję środ­ków medycz­nych, potrzeb­nych do wal­ki z epi­de­mią koronawirusa.