Poli­cja z Toron­to i funk­cjo­na­riu­sze miej­scy będą w ten dłu­gi week­end kon­tro­lo­wać egze­kwo­wa­nie prawa.

Dwu­stu funk­cjo­na­riu­szy mia­sta wraz ok. 160 poli­cjan­ta­mi odwie­dzi “hot­spo­ty”, w któ­rych ludzie gro­ma­dzą się z naru­sze­niem środ­ków dystan­so­wa­nia fizycz­ne­go wpro­wa­dzo­nych przez mia­sto i prowincję.

„Funk­cjo­na­riu­sze nadal widu­ją oso­by uczest­ni­czą­ce w zaka­za­nych dzia­ła­niach w par­kach miej­skich, w tym gro­ma­dzą­ce się w gru­pach więk­szych niż pięć, nie prze­strze­ga­ją­ce dystan­su fizycz­ne­go, i spusz­cza­ją­ce psy ze smy­czy ” — stwier­dza komu­ni­kat służb miejskich.

reklama

Wśród obsza­rów, na któ­re zwra­ca się szcze­gól­ną w opar­ciu o skar­gi i dono­sy są:

 

  • Bluffer’s Park
  • Roset­ta McC­la­in Gardens
  • High Park
  • Hum­ber Bay East
  • Chri­stie Pits
  • Tri­ni­ty Bellwoods
  • Wood­bi­ne Beach
  • Allan Gar­dens
  • Sun­ny­bro­ok Park
  • Sher­wo­od Park

Funk­cjo­na­riu­sze orga­nów odpo­wie­dzial­nych za par­ko­wa­nie będą rów­nież patro­lo­wać te loka­li­za­cje i wysta­wiać man­da­ty,  za par­ko­wa­nie na zamknię­tych parkingach.

 

Mia­sto infor­mu­je, że od 4 kwiet­nia wyda­no łącz­nie 68 mandatów

 

LCBO jest zamknię­te w pią­tekj, w nie­dzie­lę wiel­ka­noc­ną i ponie­dzia­łek, ale otwo­rzy się ponow­nie w sobo­tę, pod­czas gdy skle­py z piwem są  zamknię­te w pią­tek i w nie­dzie­lę wiel­ka­noc­ną, ale będą otwar­te w sobo­tę i poniedziałek.

Więk­szość dużych skle­pów spo­żyw­czych jest zamknię­ta w pią­tek i w nie­dzie­lę wielkanocną.