Jak poda­je nasz zaprzy­jaź­nio­ny por­tal kresy.pl w doku­men­cie  MSZ, doty­czą­cym utwo­rze­nia obwo­dów do gło­so­wa­nia dla Pola­ków za gra­ni­cą moż­na prze­czy­tać, że “pogłę­bio­na ana­li­za wyka­za­ła, iż prze­pro­wa­dze­nie wybo­rów w nie­któ­rych pań­stwach będzie bar­dzo utrud­nio­ne, a w wie­lu niemożliwe.

Na stro­nie Rzą­do­we­go Cen­trum Legi­sla­cji zamiesz­czo­no Pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Spraw Zagra­nicz­nych w spra­wie utwo­rze­nia obwo­dów gło­so­wa­nia w wybo­rach Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w 2020 roku dla oby­wa­te­li pol­skich prze­by­wa­ją­cych za gra­ni­cą. Do pro­jek­tu dołą­czo­ny jest też załącz­nik z wyka­zem takich obwo­dów. Doku­ment jest dato­wa­ny na 10 kwiet­nia br.

W uza­sad­nie­niu pro­jek­tu pod­kre­ślo­no, że obec­nie cały świat zma­ga się z pan­de­mią COVID-19, a z uwa­gi na rosną­cą licz­bę zaka­żo­nych i zmar­łych w tym roku poza gra­ni­ca­mi Pol­ski mia­ły­by zostać utwo­rzo­ne tyl­ko 103 obwo­dy gło­so­wa­nia. Zosta­ły one zapro­po­no­wa­ne przez Kon­su­lów RP, po prze­pro­wa­dze­niu ana­li­zy pod kątem moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dze­nia gło­so­wa­nia „z uwa­gi na wpro­wa­dza­ne przez wła­dze kra­je urzę­do­wa­nia zaka­zy zgro­ma­dzeń, ogra­ni­cze­nia w prze­miesz­cza­niu się czy trud­no­ści w skom­ple­to­wa­niu skła­dów obwo­do­wych komi­sji wybor­czych z uwa­gi na wyco­fy­wa­nie się wie­lu osób, któ­re wcze­śniej goto­wość pra­cy w okw deklarowały”.

reklama

„Sta­no­wi to jed­nak ogrom­ne zagro­że­nie w pań­stwach o licz­nej Polo­nii, gdzie takie roz­wią­za­nie przy wyso­kiej fre­kwen­cji oka­że się nie­wy­star­cza­ją­ce dla spraw­nej orga­ni­za­cji wybo­rów. Sytu­acja epi­de­micz­na w zasa­dzie we wszyst­kich pań­stwach nie jest sta­bil­na i może się oka­zać, że przed dniem wybo­rów koniecz­ne będzie prze­pro­wa­dze­nie zmia­ny roz­po­rzą­dze­nia doda­jąc bądź odej­mu­jąc kolej­ne obwo­dy” – czy­ta­my w dokumencie.

Co wię­cej, obec­nie „nie uwzględ­nio­no w pro­jek­cie tych państw o licz­nej Polo­nii, któ­re expres­sis ver­bis nie wyra­zi­ły zgo­dy na orga­ni­za­cję wybo­rów w dro­dze gło­so­wa­nia oso­bi­ste­go (USA, Kana­da, Wiel­ka Bry­ta­nia, Nider­lan­dy, Luk­sem­burg, Niem­cy), bądź któ­re nie udzie­li­ły odpo­wie­dzi, a zgo­da jest wyma­ga­na (Szwaj­ca­ria, Wło­chy, Mal­ta, RPA, Ser­bia, Irlan­dia, Nowa Zelan­dia)”. Załącz­nik do doku­men­tu nie uwzględ­nia też Hisz­pa­nii. Kraj ten odno­to­wu­je obec­nie naj­wię­cej w Euro­pie zaka­żeń SARS-CoV‑2.

Z uwa­gi na zbli­ża­ją­cy się ter­min wybo­rów pro­jekt zakła­da, iż pro­jek­to­wa­ne prze­pi­sy wej­dą w życie w dniu nastę­pu­ją­cym po dniu ich ogło­sze­nia. Ma to umoż­li­wić spraw­ne utwo­rze­nie za gra­ni­cą obwo­dów głosowania.

Według załącz­ni­ka do pro­jek­tu, na Ukra­inie mia­ło­by zostać utwo­rzo­nych 6 obwo­dów (a amba­sa­dzie w Kijo­wie oraz w kon­su­la­tach gene­ral­nych we Lwo­wie, w Win­ni­cy, Łuc­ku, Ode­ssie i Char­ko­wie), w przy­pad­ku Bia­ło­ru­si prze­wi­dzia­no trzy obwo­dy do gło­so­wa­nia (w Amba­sa­dzie RP w Miń­sku, a tak­że w Kon­su­la­tach Gene­ral­nych w Grod­nie i w Brze­ściu), a na Litwie i na Łotwie po jed­nym (w amba­sa­dach w Wil­nie i w Rydze).

We wto­rek pro­jekt został skie­ro­wa­ny do Kra­jo­we­go Biu­ra Wybor­cze­go i Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej celem zaopi­nio­wa­nia. Z uwa­gi na zbli­ża­ją­cy się ter­min wybo­rów, MSZ ocze­ku­je odpo­wie­dzi do śro­dy. Odpo­wie­dzial­nym za pro­jekt jest Sekre­tarz Sta­nu w MSZ, Piotr Wawrzyk.

za

legislacja.rcl.gov.pl / Kresy.pl