Sąd w Pra­dze uchy­lił w pią­tek ogra­ni­cze­nia wpro­wa­dzo­ne przez tam­tej­sze­go Mini­stra Zdro­wia. Skar­gę na obostrze­nia zgło­sił eks­pert pra­wa medycz­ne­go Ondřej Dostál, któ­ry uznał je cha­otycz­ne i nie­zro­zu­mia­łe. Doty­czy­ło to zwłasz­cza prze­pi­sów pro­wa­dzą­cych ogra­ni­cze­nia w sprze­da­ży towa­rów i usług oraz swo­bod­ne­go prze­pły­wu osób. W Cze­chach cały czas obo­wią­zu­je też stan wyjąt­ko­wy, któ­ry miał trwać do 30 kwiet­nia. Praw­do­po­dob­nie jed­nak będzie on prze­su­nię­ty do koń­ca maja.

Cze­ski sąd uznał, że decy­zja, któ­ra dopro­wa­dzi­ła do tak znacz­ne­go ogra­ni­cze­nia wol­no­ści oby­wa­tel­skich do jakich doszło w Cze­chach, nie mogła zostać pod­ję­ta tyl­ko przez jed­ne­go z mini­strów i powin­na być wolą całe­go rzą­du. Tego same­go dnia kie­dy nastą­pi­ło to nie­ko­rzyst­ne dla cze­skich władz roz­strzy­gnię­cie sądo­we rząd anu­lo­wał wszyst­kie roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Zdro­wia. Tym samym od  24 kwiet­nia, znie­sio­no ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce han­dlu i usług oraz zezwo­lo­no na swo­bod­ne poru­sza­nie się oby­wa­te­li tego kra­ju w tym rów­nież zagranicę.

Decy­zja cze­skie­go sądu z 23 kwiet­nia Może ozna­czać bar­dzo duży pro­blem dla pań­stwa cze­skie­go ponie­waż zda­niem tam­tej­szych praw­ni­ków umoż­li­wia oby­wa­te­lom i fir­mom docho­dze­nia odszko­do­wa­nia od pań­stwa z powo­du strat na jakie zosta­li nara­że­ni po wpro­wa­dze­niu obostrzeń doty­czą­cych podró­żo­wa­nia i pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospodarczej.