W Dzień Polo­nii odwie­dza­my pol­ską szko­łę sobot­nią w Mil­ton, Ontario

Szko­ła pol­ska w Mil­ton, jest dru­gą pod wzglę­dem licz­by uczniów w Onta­rio, dzia­ła przy szko­le kato­lic­kiej Queen of Heaven Ele­men­ta­ry Scho­ol w nowej dziel­ni­cy mia­sta. O tym, jak uczy się w cza­sie zamknię­tych budyn­ków szkol­nych roz­ma­wia­my z nauczy­ciel­ką, dyrek­to­rem szko­ły, p. Joan­ną Danicką-Garbacz