Alber­ta wyda­ła zale­ce­nia, w któ­rych zezwa­la kato­lic­kim kościo­łom na odpra­wia­nie Mszy św., ale zaka­zu­je udzie­la­nia komu­nii i wspól­ne­go śpie­wu. Zgod­nie z wytycz­ny­mi zawar­ty­mi w Guidan­ce for Pla­ces of Wor­ship nabo­żeń­stwa reli­gij­ne “nie mogą obej­mo­wać dzie­le­nia się jedze­niem lub napo­ja­mi”, a tak­że “nie może docho­dzić do jakie­go­kol­wiek kon­tak­tu mię­dzy uczest­ni­ka­mi, np. do poda­wa­nia ręki czy uży­wa­nia tych samych przed­mio­tów (np. naczyń litur­gicz­nych)”. Dalej moż­na prze­czy­tać, że “śpiew wspól­no­to­wy jest czyn­no­ścią wyso­kie­go ryzy­ka i nie jest dozwolony”.

Kościo­ły, syna­go­gi, mecze­ty i inne miej­sca kul­tu reli­gij­ne­go zosta­ły otwar­te w czwar­tek. Obo­wią­zu­ją jed­nak pew­ne restryk­cje, powie­dział Tom McMil­lan, wice­dy­rek­tor ds. komu­ni­ka­cji w mini­ster­stwie zdro­wia. Tłu­ma­czy, że w miej­scach kul­tu będzie moż­na odpra­wiać nabo­żeń­stwa pod warun­kiem dosto­so­wa­nia się do wytycz­nych rzą­du. Zazna­cza przy tym, że pro­wa­dzą­cy nabo­żeń­stwa są zachę­ca­ni do odpra­wia­nia zdal­ne­go, jeśli tyl­ko jest to moż­li­we. W zgro­ma­dze­niach może uczest­ni­czyć mniej niż 50 osób lub 1/3 nor­mal­nej licz­by uczest­ni­ków, w zależ­no­ści od tego, któ­ra licz­ba jest mniejsza.

Pyta­ny o komu­nię, McMil­lian stwier­dził, że Kościo­ły “nie powin­ny tego robić, zgod­nie z tym, co zapi­sa­no w wytycz­nych. Jeśli tyl­ko jest to moż­li­we, powin­ny wpro­wa­dzić alter­na­ty­wy ogra­ni­cza­ją­ce doty­ka­nie i współ­dzie­le­nie przedmiotów”.

Reklama

McMil­lan roz­róż­nia jed­nak rzą­do­we wytycz­ne (guidan­ce) od naka­zów zdro­wia publicz­ne­go (public health orders). Powta­rza, że obo­wiąz­ko­we są naka­zy zdro­wia publicz­ne­go, np. utrzy­my­wa­nia odle­gło­ści mię­dzy oso­ba­mi. Twier­dzi, że wytycz­ne nie są wią­żą­ce i obo­wiąz­ko­we. Gdy się je jed­nak czy­ta, od razu widać, że są pisa­ne w spo­sób naka­zo­wy. W wie­lu miej­scach poja­wia­ją się takie sfor­mu­ło­wa­nia jak “nie wol­no” albo “nie jest dozwolone”.

Kato­lic­cy bisku­pi z Alber­ty nie wypo­wie­dzie­li się jesz­cze publicz­nie na temat wytycz­nych. Mają się skon­sul­to­wać z głów­nym urzęd­ni­kiem medycz­nym pro­win­cji, zanim podej­mą jakąś decyzję.

Udzie­la­nie komu­nii zosta­ło zaka­za­ne w Mary­land i Kno­xvil­le, Tennessee.