Mimo że obo­wią­zu­ją wciąż prze­pi­sy dystan­so­wa­nia spo­łecz­ne­go naka­zu­ją­ce ludziom z róż­nych gospo­darstw domo­wych prze­by­wać dwa metry od sie­bie, w sobo­tę w Tri­ni­ty Bel­l­wo­ods Park roiło się od ludzi.


Toron­to ponow­nie otwo­rzy­ło w sobo­tę 850 par­ków, w tym zada­szo­ne sto­iska pik­ni­ko­we, boiska do pił­ki noż­nej i base­bal­la po ponad dwóch mie­sią­cach od zamknię­cia w celu powstrzy­ma­nia roz­prze­strze­nia­nia się COVID-19. Nie­ste­ty par­ki w Mis­sis­sau­dze nadal są zamknię­te — to zna­czy zamknię­te są par­kin­gi nato­miast ludzi jest peł­no — samo­cho­dy par­ku­ją na oko­licz­nych ulicach.

Poli­cja w Toron­to twier­dzi, że jest świa­do­ma gro­ma­dze­nia się ludzi w Tri­ni­ty Bel­l­wo­ods i moni­to­ru­je sytu­ację. Zaob­ser­wo­wa­no rów­nież pijań­stwo  w miej­scu publicz­nym i chu­li­gań­skie zachowanie.

reklama

W jed­nym przy­pad­ku pod­czas udzie­la­nia wywia­du dla toron­toń­skiej sta­cji tele­wi­zyj­nej obcy czło­wiek poca­ło­wał mło­dą kobie­tę. Ta nie zaopo­no­wa­ła, była zado­wo­lo­na i stwier­dzi­ła, że nie­zna­jo­my jest bar­dzo podniecający.

 

Wyda­no tyl­ko czte­ry man­da­ty ponie­waż zespół ds. egze­kwo­wa­nia pra­wa pan­de­micz­ne­go nadal kon­cen­tro­wał się na edu­ka­cji ludzi na temat ist­nie­ją­cych zagrożeń.

Man­dat może się­gać 1000 dolarów.