Admi­ni­stra­cja pre­zy­den­ta Donal­da Trum­pa oświad­czy­ła w śro­dę, że od 16 czerw­ca zaka­zu­je chiń­skim prze­woź­ni­kom pasa­żer­skim lata­nia do Sta­nów Zjed­no­czo­nych i naci­ska na Pekin, aby ponow­nie zezwo­lił ame­ry­kań­skim prze­woź­ni­kom lot­ni­czym na wyko­ny­wa­nie połączeń.

Posu­nię­cie to, ogło­szo­ne przez Depar­ta­ment Trans­por­tu USA, nastę­pu­je po tym, jak Pekin nie zasto­so­wał się do umo­wy doty­czą­cej lotów mię­dzy dwo­ma naj­więk­szy­mi gospo­dar­ka­mi świa­ta. Sto­sun­ki mię­dzy tymi dwo­ma kra­ja­mi rów­nież pogor­szy­ły się w ostat­nich mie­sią­cach w związ­ku z rosną­cy­mi napię­cia­mi ota­cza­ją­cy­mi pan­de­mię koronawirusa.

Zakaz doty­czy Air Chi­na, Chi­na Eastern Air­li­nes Corp, Chi­na Southern Air­li­nes Co i Hainan Air­li­nes Hol­ding Co.

REKLAMA

Del­ta Air Lines i Uni­ted Air­li­nes popro­si­ły w tym mie­sią­cu o wzno­wie­nie lotów do Chin, gdyż chiń­scy prze­woź­ni­cy kon­ty­nu­owa­li loty do USA pod­czas pandemii.

Del­ta stwier­dza w śro­dę w oświad­cze­niu, że „popie­ra  i doce­nia dzia­ła­nia rzą­du USA mają­ce na celu egze­kwo­wa­nie naszych praw i zapew­nie­nie uczciwości”.

Chi­ny „wciąż nie są w sta­nie powie­dzieć, kie­dy doko­na­ją prze­glą­du swo­ich prze­pi­sów”, aby umoż­li­wić ame­ry­kań­skim prze­woź­ni­kom przy­wró­ce­nie regu­lar­nych lotów pasa­żer­skich ”, powie­dział Depar­ta­ment Trans­por­tu w ofi­cjal­nym zawia­do­mie­niu opu­bli­ko­wa­nym w środę.

Chiń­ska amba­sa­da w Waszyng­to­nie nie odpo­wie­dzia­ła natych­miast na proś­bę o komentarz.

Admi­ni­stra­cja Trum­pa 22 maja oskar­ży­ła rząd Chin o unie­moż­li­wie­nie ame­ry­kań­skim liniom lot­ni­czym wzno­wie­nia obsłu­gi tras do Chin i naka­za­ła czte­rem chiń­skim prze­woź­ni­kom przed­ło­że­nie roz­kła­dów lotów rzą­do­wi USA.

Chiń­scy prze­woź­ni­cy wyko­nu­ją nie wię­cej niż jeden pla­no­wy lot tygo­dnio­wo do Sta­nów Zjed­no­czo­nych, ale tak­że wyko­na­li znacz­ną licz­bę dodat­ko­wych lotów czar­te­ro­wych, czę­sto w celu pomo­cy chiń­skim stu­den­tom w powro­cie do domu.

Urzęd­ni­cy admi­ni­stra­cji zasu­ge­ro­wa­li, że loty czar­te­ro­we zosta­ły wyko­rzy­sta­ne do

Del­ta i Uni­ted wyko­nu­ją loty car­go do Chin.

Del­ta popro­si­ła o zgo­dę na codzien­ny lot na lot­ni­sko Shan­ghai Pudong z Detro­it i Seat­tle, pod­czas gdy Uni­ted popro­sił o codzien­ny lot do Shan­ghai Pudong z San Fran­ci­sco i lot­ni­ska Newark w New Jer­sey oraz mię­dzy San Fran­ci­sco a Pekinem.

Chi­ny „sku­tecz­nie unie­moż­li­wia­ją ame­ry­kań­skim prze­woź­ni­kom przy­wró­ce­nie regu­lar­nych lotów pasa­żer­skich do Chin”, powie­dział Depar­ta­ment Transportu.