GUS podał sza­co­wa­ną licz­bę cudzo­ziem­ców w Pol­sce. Prze­kro­czy­ła dwa miliony

Więk­szość cudzo­ziem­ców miesz­ka­ją­cych w Pol­sce pocho­dzi spo­za UE

Na pra­cy w Pol­sce moż­na zaro­bić. Tak wyglą­da­ją zarob­ki cudzoziemców

2 106 101 — tylu dokład­nie cudzo­ziem­ców, według wstęp­nych danych Głów­ne­go Urzę­du Sta­ty­stycz­ne­go mia­ło 31 grud­nia 2019 r. miesz­ka­ło w Pol­sce. To pierw­sze tego rodza­ju zbior­cze opracowanie.

GUS po raz pierw­szy zapre­zen­to­wał dane dot. licz­by cudzo­ziem­ców w Polsce
Według opra­co­wa­nia GUS 31 grud­nia 2019 miesz­ka­ło w Pol­sce ponad 2 milio­ny obcokrajowców
Od 1 mar­ca do 30 kwiet­nia licz­ba ta zmniej­szy­ła się o ponad 200 tys.

Od kil­ku lat Pol­ska jest naj­po­pu­lar­niej­szym unij­nym pań­stwem dla imi­gran­tów spo­za wspólnoty.

Według sza­cun­ków GUS 31 grud­nia 2019 r. w Pol­sce miesz­ka­ło 2 106 101. Więk­szość z nich sta­no­wi­li oby­wa­te­le Ukra­iny. Było ich 1 351 418. W pierw­szej dzie­siąt­ce zna­leź­li się rów­nież oby­wa­te­le nastę­pu­ją­cych państw:

Bia­ło­ruś 105 404
Niem­cy 77 073
Moł­da­wia 37 338
Rosja 37 030
Indie 33 107
Gru­zja 27 917
Wiet­nam 27 386
Tur­cja 25 049
Chi­ny 23 838
Z innych, nie­wy­mie­nio­nych w zesta­wie­niu z osob­na państw, pocho­dzi­ło 360 541 miesz­kań­ców Polski.

Głów­ny Urząd Sta­ty­stycz­ny w komu­ni­ka­cie wyja­śnił, że przy usta­la­niu licz­by cudzo­ziem­ców zamiesz­ku­ją­cych Pol­skę wyko­rzy­stał 9 reje­strów: PESEL, UdSC, ZUS, KEP, MRPIPS, MNISW, MEN, KRUS i NFZ.