Pre­mier Justin Tru­de­au poin­for­mo­wał we wto­rek, że zasi­łek 500 dol. tygo­dnio­wo wypła­ca­ny z powo­du pan­de­mii zosta­nie prze­dłu­żo­ny o 8 tygodni.

Tru­de­au twier­dzi, że gospo­dar­ka odzy­sku­je siły po maso­wych zamknię­ciach naka­za­nych w wal­ce z koro­na­wi­ru­sem, ale przed nami jesz­cze dłu­ga droga.

Mówi, że rząd przyj­rzy się naj­lep­szym mię­dzy­na­ro­do­wym prak­ty­kom, aby usta­lić, jakie dal­sze zmia­ny będą potrzebne.

reklama

Prze­dłu­że­nie zwięk­szy koszt świad­cze­nia CERB, któ­re już 4 czerw­ca wypła­ci­ło 43,51 mld dol., a jego budżet wyno­si 60 mld dol..

Tru­de­au nie podał dziś danych, ale rząd ma nadzie­ję, że mniej osób będzie potrze­bo­wać CERB, ponie­waż ogra­ni­cze­nia są łago­dzo­ne, a fir­my ponow­nie otwierane.

Roz­sze­rze­nie CERB było żąda­niem NDP w zamian za popar­cie dla mniej­szo­ścio­we­go rzą­du Libe­ra­łów  w nad­cho­dzą­cym gło­so­wa­niu nad wotum zaufania.