Ame­ry­kań­ski raport na temat wol­no­ści reli­gij­nej na świe­cie, w sek­cji poświę­co­nej Pol­sce, przy­zna­je że temat rosz­czeń żydow­skich jest i trwa­ją na jego temat roz­mo­wy z rzą­dem Pol­skim — czy­ta­my w Naj­wyż­szym Czasie.

Sta­ny Zjed­no­czo­ne opu­bli­ko­wa­ły raport na temat wol­no­ści reli­gij­nej na całym świe­cie. Co cie­ka­we odno­si się on głów­nie do jed­nej reli­gii, a już we wstę­pie opra­co­wa­nie uwzględ­nia m.in. kwe­stię resty­tu­cji mie­nia żydowskiego.

Rosz­cze­nia żydowskie
Amba­sa­dor USA, inni pra­cow­ni­cy amba­sa­dy i dyplo­ma­ci omó­wi­li z rzą­dem kwe­stię resty­tu­cji mie­nia żydow­skie­go i prze­ciw­dzia­ła­nia anty­se­mi­ty­zmo­wi – czy­ta­my w sek­cji poświę­co­nej Polsce.

W lutym (2019 roku – red.) Sekre­tarz Sta­nu USA wezwał rząd do pod­ję­cia dzia­ła­nia i przy­go­to­wa­nia kom­plek­so­wych prze­pi­sów doty­czą­cych resty­tu­cji mie­nia żydow­skie­go utra­co­ne­go pod­czas Holocaustu.

Kolej­nym opi­sa­nym kro­kiem na dro­dze do ścią­gnię­cia z Pol­ski bez­pod­staw­nych rosz­czeń żydow­skich było wysła­nie spe­cjal­ne­go urzęd­ni­ka do moni­to­ro­wa­nia i wal­ki z prze­stęp­stwa­mi anty­se­mic­ki­mi, któ­ry pod­jął współ­pra­cę z rzą­dem oraz lide­ra­mi orga­ni­za­cji żydowskich.

Jak poda­no amba­sa­dor, a tak­że inni pra­cow­ni­cy amba­sa­dy spo­tka­li się z „przed­sta­wi­cie­la­mi róż­nych grup, w tym grup żydow­skich”, aby omó­wić resty­tu­cję mie­nia i inne kwe­stie, takie jak „pro­blem anty­se­mi­ty­zmu” oraz edu­ka­cja na temat Holocaustu.

Naci­ski na Polskę
W rapor­cie za rok 2019 przy­po­mnia­no wie­le naci­sków, któ­re wywie­ra­ne są na Pol­ski rząd w spra­wie resty­tu­cji mie­nia żydow­skie­go. Tych było co nie miara.

W maju 2019 roku żydow­ska loża B’nai B’rith wezwa­ła rząd do pod­ję­cia dzia­łań i oświad­czy­ła, iż jest prze­ra­żo­na bra­kiem odpo­wied­nie­go ustawodawstwa.

W czerw­cu Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Resty­tu­cji Mie­nia Żydow­skie­go upo­mnia­ła Pol­skę za to, że ta jako jedy­ny kraj w Unii Euro­pej­skiej, a tak­że jedy­ny sygna­ta­riusz dekla­ra­cji Tere­ziń­skiej nie przy­go­to­wa­ła odpo­wied­nie­go usta­wo­daw­stwa w tej kwestii.

Potwier­dzo­no tak­że spo­tka­nie i roz­mo­wy na temat resty­tu­cji mie­nia żydow­skie­go w Kra­ko­wie pomię­dzy Amba­sa­do­rem USA, pra­cow­ni­ka­mi amba­sa­dy, a tak­że kon­su­la­tu ze stro­ną Pol­ską, repre­zen­to­wa­ną przez przed­sta­wi­cie­li rzą­du i Prezydenta.

 

Po trze­cie, kwo­ty rosz­czeń orga­ni­za­cji żydow­skich się­ga­ją nawet 300 miliar­dów dola­rów – to trzy­krot­ność rocz­ne­go budże­tu Pol­ski! Wypła­ce­nie takiej sumy ozna­cza­ło­by kom­plet­ne ban­kruc­two i upa­dek gospo­dar­czy nasze­go kra­ju lub prze­ję­cie pol­skie­go mie­nia przez orga­ni­za­cje żydowskie.