Pan­de­mia spo­wo­du­je jesz­cze więk­szą regla­men­ta­cję i kon­tro­lę pań­stwo­wą nad gospo­dar­ką, jed­no­cze­śnie spo­wal­nia­jąc tem­po kon­sump­cji, wol­ny rynek, obrót gotów­ko­wy, stop­nio­wo odcho­dzić będą do przeszłości.