Pod­czas impre­zy w ogro­dzie, któ­ra odby­ła się w poło­wie czerw­ca w Lon­don i któ­rej uczest­ni­cy zła­ma­li zakaz zgro­ma­dzeń, osiem osób zara­zi­ło się koro­na­wi­ru­sem. Agen­cja zdro­wia z Mid­dle­esex Lon­don ostrze­ga, że zaka­żo­nych może być więcej.

Zaka­że­ni to sze­ściu męż­czyzn i dwie kobie­ty w wie­ku dwu­dzie­stu kil­ku lat. Na impre­zie w ogro­dzie było oko­ło 25 osób. Kil­ka dni po spo­tka­niu, 24 czerw­ca, u dwóch uczest­ni­ków stwier­dzo­no COVID-19.

Po ana­li­zie kon­tak­tów cho­rych oka­za­ło się, że oso­by te potem też uczest­ni­czy­ły w zgro­ma­dze­niach w Lon­don, Water­loo i Hamil­ton. Spo­ty­ka­li się z inny­mi zanim pozna­li wyni­ki swo­ich testów.

Reklama

Głów­ny lekarz Mid­dle­sex Lon­don przy­po­mniał, że tego lata trze­ba być szcze­gól­nie ostroż­nym, nie uczest­ni­czyć w zgro­ma­dze­niach powy­żej 10 osób, czę­sto myć ręce, utrzy­my­wać dystans dwóch metrów od innych osób i nosić masecz­kę w zamknię­tych prze­strze­niach publicznych.