Amba­sa­da Chin w Otta­wie oskar­ży­ła w sobo­tę Kana­dę o mie­sza­nie się w wewnętrz­ne spra­wy ChRL po kry­tycz­nych uwa­gach pre­mie­ra Justi­na Tru­de­au ws. wpro­wa­dze­nia w Hong­kon­gu usta­wy o bez­pie­czeń­stwie pań­stwo­wym. Pre­mier Kana­dy oce­nił, że zna­czą­co ogra­ni­cza ona wolność.

“Pew­ne zachod­nie kra­je, wli­cza­jąc w to Kana­dę, mie­sza­ją się w spra­wy Hong­kon­gu pod pre­tek­stem praw czło­wie­ka, co sta­no­wi poważ­ne pogwał­ce­nie pra­wa mię­dzy­na­ro­do­we­go oraz pod­sta­wo­wych norm sto­sun­ków zagra­nicz­nych” — gło­si komu­ni­kat zamiesz­czo­ny na stro­nach chiń­skiej amba­sa­dy, w któ­rym uzna­no też, że wypo­wie­dzi Tru­de­au są “poważ­ną inge­ren­cją” w wewnętrz­ne spra­wy Chin.

Dzień wcze­śniej Tru­de­au poin­for­mo­wał, że w związ­ku z wpro­wa­dzo­ny­mi w Hong­kon­gu zmia­na­mi w pra­wie doty­czą­cym bez­pie­czeń­stwa Kana­da zawie­si­ła umo­wę o eks­tra­dy­cji z Hong­kon­giem i wstrzy­ma­ła eks­port do tego regio­nu Chin tzw. wraż­li­wych towarów.

Reklama

Pre­mier pod­kre­ślił, że Kana­da jest w sta­łym kon­tak­cie z pań­stwa­mi soju­szu wywia­dow­cze­go Five Eyes w spra­wie Hong­kon­gu. Przy­po­mniał też, że 300 tys. miesz­kań­ców Hong­kon­gu ma kana­dyj­ski pasz­port, i dodał, że w nad­cho­dzą­cych tygo­dniach rząd Kana­dy przyj­mie “dodat­ko­we roz­wią­za­nia imigracyjne”.

Nowe pra­wo o bez­pie­czeń­stwie naro­do­wym, narzu­co­ne przez Pekin Hong­kon­go­wi z pomi­nię­ciem lokal­nej wła­dzy usta­wo­daw­czej, prze­wi­du­je kary nawet doży­wot­nie­go wię­zie­nia za dzia­łal­ność wywro­to­wą, sepa­ra­ty­stycz­ną i ter­ro­ry­stycz­ną oraz spi­sko­wa­nie z obcy­mi siła­mi w celu pod­wa­że­nia bez­pie­czeń­stwa pań­stwo­we­go. Podej­rza­ni będą mogli być sądze­ni w Chi­nach kontynentalnych.

Wła­dze Chin i lojal­na wobec nich admi­ni­stra­cja Hong­kon­gu utrzy­mu­ją, że usta­wa ta jest koniecz­na, by przy­wró­cić w regio­nie sta­bil­ność po wie­lo­mie­sięcz­nych anty­rzą­do­wych pro­te­stach. W opi­nii Zacho­du i lokal­nej opo­zy­cji usta­wa ta nisz­czy pra­wo­rząd­ność i ogra­ni­cza wol­no­ści obywatelskie.

Jak komen­tu­je Reu­ters, reak­cja Peki­nu na sta­no­wi­sko Otta­wy pogar­sza i tak już napię­te sto­sun­ki mię­dzy Kana­dą a Chinami.

Na wnio­sek USA w Kana­dzie aresz­to­wa­no w grud­niu 2018 roku wice­pre­zes chiń­skiej fir­my tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej Huawei, Meng Wan­zhou. Chi­ny odpo­wie­dzia­ły na to zatrzy­ma­niem dwóch oby­wa­te­li Kana­dy: byłe­go dyplo­ma­ty Micha­ela Kovri­ga i biz­nes­me­na Micha­ela Spavora.

Obaj zosta­li for­mal­nie aresz­to­wa­ni pod zarzu­tem zbie­ra­nia i kra­dzie­ży tajem­nic pań­stwo­wych. Meng, pry­wat­nie cór­ka zało­ży­cie­la Huawei, zosta­ła aresz­to­wa­na na wnio­sek władz USA, któ­re zarzu­ca­ją jej oszu­stwa w związ­ku z łama­niem sank­cji nało­żo­nych na Iran i doma­ga­ją się jej eks­tra­dy­cji. W Sta­nach Zjed­no­czo­nych gro­zi jej wie­lo­let­nie więzienie.

 

pap