Wyni­ki w innych kra­jach suge­ru­ją, że wskaź­nik infek­cji jest znacz­nie wyż­szy niż licz­ba potwier­dzo­nych przy­pad­ków, co m.in. ozna­czło­by o wie­le niż­szą śmiertelność.

Kra­jo­wa gru­pa zada­nio­wa ds. odpor­no­ści roz­po­czę­ła testy tysię­cy pró­bek krwi na obec­ność prze­ciw­ciał prze­ciw­ko COVID-19 i powin­na być w sta­nie uzy­skać bar­dziej szcze­gó­ło­wy obraz licz­by Kana­dyj­czy­ków zara­żo­nych nowym koro­na­wi­ru­sem w cią­gu kil­ku tygodni.

Dr Timo­thy Evans, dyrek­tor wyko­naw­czy COVID-19 Immu­ni­ty Task For­ce, twier­dzi, że będzie­my musie­li pocze­kać o wie­le dłu­żej zanim dowie­my się wię­cej o tym, jaki rodzaj ochro­ny przed przy­szłą infek­cją zapew­nia­ją przeciwciała.

Reklama

Więk­szość ludzi, któ­rych krew jest bada­na, nie zosta­nie poin­for­mo­wa­na o wyni­kach z powo­du tego, jak krew jest pobie­ra­na do badania.

Ponad 105 000 Kana­dyj­czy­ków uzy­ska­ło dodat­ni wynik testu na obec­ność COVID-19 od cza­su wykry­cia zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem w Kana­dzie pod koniec stycz­nia, pod­czas gdy wie­lu innych było cho­rych, ale mogli o tym nie wie­dzieć ponie­waż jesz­cze kil­ka tygo­dni temu pro­win­cje ogra­ni­cza­ły dostęp do testów.

Znacz­na licz­ba osób nie wyka­zu­je żad­nych obja­wów. Testy odpor­no­ści w innych kra­jach wska­zu­ją, że fak­tycz­ny wskaź­nik infek­cji jest 10 do 20 razy więk­szy niż licz­ba potwier­dzo­nych przypadków.

Gru­pa zada­nio­wa testu­je 40 000 pró­bek pobra­nych od maja od krwio­daw­ców.  1600 takich pró­bek jest teraz testo­wa­nych przez zesta­wy testo­we każ­de­go dnia, a ana­li­zy są już w toku.

„Mam nadzie­ję, że w cią­gu naj­bliż­szych dwóch tygo­dni będzie­my mie­li pierw­szą pierw­szą licz­bę” — powiedział.

Pierw­sze wyni­ki ujaw­nią, ile pró­bek wyka­za­ło prze­ciw­cia­ła, ale nie będą zawie­rać żad­nych szcze­gó­łów, takich jak to, czy są to męż­czyź­ni, czy kobie­ty, lub gdzie mieszkają.

„Do koń­ca lip­ca spo­dzie­wa­my się bar­dziej peł­ne­go obra­zu tego, co nazy­wa­my sero­pre­wa­len­cją — obec­no­ści prze­ciw­ciał we krwi, według gru­py wie­ko­wej i poło­że­nia geo­gra­ficz­ne­go” — dodał Evans .

Kolej­ny pro­gram testo­wy roz­po­czy­na się już teraz na 25 000 prób­kach krwi pobra­nych od kobiet w cią­ży, pod­czas ruty­no­wych badań w pierw­szym try­me­strze cią­ży. Testy na obec­ność prze­ciw­ciał COVID-19 zosta­ną doda­ne do   listy dla wszyst­kich cię­żar­nych kobiet w Kana­dzie od grud­nia. Kobie­ty zosta­ną poin­for­mo­wa­ne, jeśli uzy­ska­ją pozy­tyw­ny wynik testu na obec­ność prze­ciw­ciał COVID-19.