We wto­rek o 12:01 w nocy Leaming­ton i King­svil­le weszły w dru­ga fazę odmra­ża­nia gospo­dar­ki. Pozo­sta­łe czę­ści regio­nu Wind­sor-Essex mogły nie­co polu­zo­wać restryk­cje już 25 czerw­ca. W Leaming­ton i King­svil­le zaob­ser­wo­wa­no jed­nak wzrost licz­by przy­pad­ków COVID-19 wśród sezo­no­wych pra­cow­ni­ków farm. Od nie­dzie­li licz­ba nowych przy­pad­ków spa­dła do czte­rech, wobec cze­go ostat­nie miej­sco­wo­ści w regio­nie dosta­ły zie­lo­ne świa­tło. W zeszłym tygo­dniu Emer­gen­cy Mana­ge­ment Onta­rio poma­ga­ło koor­dy­no­wać dzia­ła­nia zwią­za­ne z opie­ką medycz­ną i zakwa­te­ro­wa­niem ponad 190 zaka­żo­nych pra­cow­ni­ków sek­to­ra rolniczego.

Pre­mier Doug Ford powie­dział w ponie­dzia­łek, że ogni­ska koro­na­wi­ru­sa znaj­du­ją­ce się na lokal­nych far­mach są pod kon­tro­lą. Roz­prze­strze­nia­nie się wiru­sa wśród miesz­kań­ców oko­lic nastę­pu­je bar­dzo wol­no. Ford zapo­wie­dział, że w naj­bliż­szych dniach odwie­dzi Wind­sor-Essex, by podzię­ko­wać miesz­kań­com regio­nu za cierpliwość.

Głów­ny urzęd­nik medycz­ny pro­win­cji, dr David Wil­liams, powie­dział, że w tej chwi­li wszyst­kie regio­ny Onta­rio są już w dru­giej fazie. Nie mogą jed­nak spo­czy­wać na lau­rach i musza aktyw­nie prze­ciw­dzia­łać przy­szłym zakażeniom.

reklama

Wil­liams przy­po­mniał, że zarów­no Toron­to, jak i region Peel, pro­wa­dzą docho­dze­nia w spra­wie lokal­nych ognisk COVID-19, któ­re poja­wi­ły się w kil­ku miej­scach pra­cy. Stwier­dził, że w okre­sie, gdy licz­ba nowych przy­pad­ków spa­da, takie lokal­ne ogni­ska wciąż będą występowały.

Teraz Onta­rio będzie szy­ko­wać się do fazy trze­ciej. Mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Elliott mówi, że nastą­pi to tak szyb­ko, jak tyl­ko się da. Nie poda­je żad­nej moż­li­wej daty.

W pone­idzia­łek w całym Onta­rio potwier­dzo­no 154 nowe przy­pad­ki zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem. Więk­szość odno­to­wa­no w Toron­to i Peel — odpo­wied­nio 59 i 43. Tym samym cał­ko­wi­ta licz­ba potwier­dzo­nych przy­pad­ków w Onta­rio wzro­sła d 35 948. Oko­ło 8,4 proc. cho­rych wyzdro­wia­ło. 29 z 34 pro­win­cyj­nych wydzia­łów ds. zdro­wia publicz­ne­go zgło­si­ło 5 przy­pad­ków lub mniej. W 18 z tych 29 nowych zacho­ro­wań nie było. Tyl­ko w trzech — Toron­to, Peel i York — przy­pad­ków było ponad 10. 58 nowych przy­pad­ków sta­no­wi­ły oso­by w wie­ku od 20 do 39 lat, a 51 — w wie­ku od 40 do 59.

Licz­ba pacjen­tów cho­rych na COVID-19 prze­by­wa­ją­cych w szpi­ta­lach wyno­si 118. Z tego 36 osób prze­by­wa na oddzia­łach inten­syw­nej tera­pii, 21 jest pod­łą­czo­nych do respiratorów.

W week­end Hum­ber River Hospi­tal w Toron­to podał, że nie ma na oddzia­le żad­ne­go pacjen­ta z COVID-19 — pierw­szy raz od marca.

W Onta­rio od począt­ku pan­de­mii zmar­ło 2689 osób. W ponie­dzia­łek po raz pierw­szy od kil­ku mie­się­cy nie było nowych zgonów.

W związ­ku z popra­wa sytu­acji onta­ryj­skie sądy roz­po­czy­na­ją obra­dy w nor­mal­nym try­bie. Mini­ster­stwo pro­ku­ra­to­ra gene­ral­ne­go poin­for­mo­wa­ło, że sale sądo­we będą otwie­ra­ne stop­nio­wo. Wszyst­kie mają dzia­łać 1 listo­pa­da. Na począ­tek będzie to 147 sal w 44 loka­li­za­cjach. Zain­sta­lo­wa­ne zosta­ły prze­gro­dy z ple­xi­glas­su, masecz­ki będą obo­wiąz­ko­we, a każ­dy wcho­dzą­cy będzie musiał wypeł­nić ankie­tę. Sądy były zamknię­te od 16 mar­ca. Nie­któ­re zada­nia były reali­zo­wa­ne przez internet.

Jed­no­cze­śnie bur­mi­strzo­wie naj­więk­szych miast Onta­rio doma­ga­ją się od rzą­dów fede­ral­ne­go i pro­win­cyj­ne­go dodat­ko­wych fun­du­szy. Lar­ge Urban May­or’s Cau­cus, Asso­cia­tion of Muni­ci­pa­li­ties Onta­rio oraz May­ors and Regio­nal Cha­irs of Onta­rio pod­kre­śla­ją, że rzą­dy muszą dzia­łać, w prze­ciw­nym razie nie obej­dzie się bez pod­wyż­ki podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści. Ogra­ni­czo­ne będą też wydat­ki na trans­port, zdro­wie publicz­ne, straż pożar­ną, poli­cję, budow­nic­two, usłu­gi dla dzie­ci, rodzin i senio­rów. Mia­sta doma­ga­ją się 10 miliar­dów dola­rów. Bur­mistrz Toron­to John Tory mówi, że jego mia­sto musia­ło wydać z powo­du pan­de­mii co naj­mniej 1,5 miliar­da dola­rów. Bur­mistrz Mis­sis­sau­gi Bon­nie Crom­bie przy­po­mi­na, że jej mia­sto musia­ło zwol­nić 2000 osób. Kosz­ty zwią­za­ne z pan­de­mią Crom­bie sza­cu­je na 20 milio­nów dol. miesięcznie.

Rów­nież we wto­rek o 12:01 w nocy wcho­dzi w życie nakaz nosze­nia mase­czek w zamknię­tych prze­strze­niach publicz­nych we wschod­nim Ontario.