To wspa­nia­łe, że dzię­ki soli­dar­no­ści Pola­ków Msze Św. w Kapli­cy pod Sosna­mi mogą się dalej odbywać.

Wczo­raj, 5 lip­ca 2020 roku zabra­kło tam jed­nak uro­czy­ste­go wej­ścia ze swy­mi sztan­da­ra­mi skrza­tów, zuchów, har­ce­rzy, har­ce­rek i wędrow­ni­ków. Nie sły­sze­li­śmy dźwię­ku wer­bli sygna­li­zu­ją­cych nadej­ście har­ce­rzy z róż­nych stron lasu. Har­cer­ska Akcja Let­nia 2020 zosta­ła odwo­ła­na ze wzglę­du na COVID-19. Pan­de­mia ode­bra­ła druh­nom i dru­hom moż­li­wość prze­ży­cia har­cer­skiej przy­go­dy, nawią­zy­wa­nia nowych przyjaźni,miłości, wspól­nych wędró­wek, zdo­by­wa­nia spraw­no­ści i stop­ni har­cer­skich. Nie zasią­dzie­my w tym roku do wspól­ne­go ogni­ska, nie popły­nie wśród kona­rów drzew har­cer­ska pieśń obozowa.

Nikt ani nic nie potra­fi jed­nak ode­brać czło­wie­ko­wi marzeń, wyobraź­ni, nadziei i har­cer­skie­go ducha. Dowo­dem tego jest posta­wa nie­któ­rych rodzi­ców, któ­rzy na nie­dziel­ną Mszę Św. przy­by­li ze swy­mi dzieć­mi ubra­ny­mi w mun­du­ry harcerskie .

Reklama

Sofia (10)Samuel(8)Lexi(12) Lucy(6) Mat­thew i Doro­ta  San­chez

Bra­wo Rodzi­ce i Dzieci!

 

 

Tych trzech har­ce­rzy, to Adam Kolo­dziej­czak, Mate­usz i Jakub Nowak
To są har­ce­rze z 14 dru­ży­ny har­ce­rzy, Szczep Polanie

 

 

 

Rodzeń­stwo Mate­usz, Jakub i Helen­ka Nowak.
Dziew­czyn­ka jest z gro­ma­dy skrza­tów Czu­łe Ser­dusz­ka, Szczep Mazowsze

 

Mama Rodzeń­stwa wyzna­ła:” Dzię­ku­ję bar­dzo Pani za arty­kuł do gaze­ty. Taki smu­tek wewnętrz­ny wczo­raj czu­łam. Taka cisza w kapli­cy, bo brak har­ce­rek i har­ce­rzy i bęb­nów i tej dzie­cię­cej, mło­dzie­żo­wej ener­gii i rado­ści. W dziw­nych cza­sach przy­szło nam i naszym dzie­ciom żyć.”

Miej­my nadzie­ję, że pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa zakoń­czy się wkrót­ce, a nasze dzie­ci będą mogły nor­mal­nie żyć i wypo­czy­wać, a na opu­sto­sza­łych tere­nach har­cer­skich sta­ną namio­ty, zapło­ną ogni­ska, a mię­dzy drze­wa­mi popły­nie pio­sen­ka har­cer­ska” Kaszub­skie noce”:

Kaszubskie noce, nad nami śniące 
Harcerski krąg, ogniska blask, 
Gdy się tu znajdziesz, wtedy zrozumiesz
Że wszystko to, łączy nas.

To szumi las, kołysze drzewa 
Fala jeziora, brzegi zalewa
Tu mały Giewont, czoło pochyla
A my siedzimy, harcerska brać.

I choć Ojczyzna, jest tak daleko
Lecz nasze myśli, wciąż do niej mkną
Tam też wśród nocy, płoną ogniska
Harcerskie piosenki, unosi wiatr.

A gdy drużyna, znowu jest razem
Płonie ognisko, gitara gra,
Znów wspominamy, pierwsze wyprawy
Trudy radości, wspaniały czas.

Czy ty pamiętasz, pierwsze ognisko
Pierwsze spojrzenie, cudowna noc,
Gwiazdy na niebie, byłaś tak blisko
Mówiłaś wtedy: „Kocham Cię”.

O to modli­my się co dzień w Kate­drze pod Sosnami

Z nadzie­ją na lep­sze jutro,

Ane­ta Rucinska-Woznowski